Kayseri Meal Yarışması Soruları

(1/1)

hattabhamza:
SORU 1- Mülk sûresinin 2. âyetine göre Allahu Teâlâ, insanlardan kimin daha güzel davranacağını sınamak için, neyi yaratmıştır?

a)    Ölümü ve hayatı.

b)    Dünya hayatını.

c)     Cennet ve cehennemi.

d)    Kâinatı.

 

SORU 2- Bir erkek, mehir tayin ederek evlendiği kadını, temas etmeden önce boşarsa, tayin edilen mehirle ilgili hüküm nedir? (Bakara, 237).

a)    Mehirin yarısı kadının hakkıdır.

b)    Mehirin tamamı kadının hakkıdır.

c)     Mehirde kadının hiç hakkı kalmamıştır.

d)    Bu mehirin ne kadarının kadına verileceği, akrabalardan seçilecek hakemlerin kararı ile belirlenir.

 

SORU 3- Yusuf sûresinin 84–86. âyetlerine göre, oğullarının, (en küçük kardeşleriyle ilgili olarak) getirdikleri haber neticesinde, yine Yusuf’u anan ve üzüntüsünden gözlerine ak inen Yakup Peygamber, üzüntüsünü hangi sözlerle ifade etmişti?

a)    “Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır.”

b)    “Ben sadece gam ve kederimi Allah’a arz ediyorum.”

c)     “Rabbim! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder!”

d)    “Ey Rabbim, bana onun yerine pâk ve mübarek bir çocuk ihsan et!”

 

SORU 4- Fetih sûresinin 16–17. âyetlerine göre, kimlerin savaşa katılmamasında bir günah yoktur?

a)    Yetimler – yoksullar – topallar.

b)    Hastalar – kadınlar – körler.

c)     Körler – topallar – hastalar.

d)    Körler – hastalar – yaşlılar.

 

SORU 5- Enfal sûresinin 25. âyetinde Allahu Teâlâ, “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece ……… erişmekle kalmaz (herkese sirâyet edip, perişan eder). Biliniz ki, Allah'ın azabı şiddetlidir” buyurmaktadır. Âyet mealine göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)    Kadınlara.

b)    Yaşlılara.

c)     Mü’minlere.

d)    Zulmedenlere.

 

SORU 6- Hicr sûresinin 14 ve 15. âyetlerine göre, bazı kâfirler, kendilerine gökten bir kapı açılsa ve oradan yukarı çıksalar, yine de hangi sözlerle küfürlerini sürdürürler?

a)    “Bunun aynısını bizim sihirbazlarımız da yapabilirler.”

b)    “Bu Kur'an’ı değiştir, ya da başka bir Kur'an getir.”

c)     “Gözlerimiz boyandı, bize büyü yapıldı.”

d)    “Sizin gözleriniz boyanmış, size büyü yapılmış, bunlar eskilerin masallarıdır.”

 

SORU 7- Firavun, kendisini ilah edinmemesi halinde, Hz. Musa’yı nasıl bir ceza ile tehdit ediyordu? (Şuara, 29).

a)    Sürgün etmekle.

b)    Ateşe atmakla.

c)     Çarmıha germekle.

d)    Zindana atmakla.

 

SORU 8- Ahzab sûresinin 59. âyeti ile mü’min kadınlara getirilen emir aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Gözlerini harama bakmaktan sakındırmaları.

b)    (Dışarı çıkarken) dış örtülerini üstlerine almaları.

c)     Birbirlerini arkadan çekiştirip, gıybet etmemeleri.

d)    Seslerini Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmemeleri.

 

SORU 9- Tevbe sûresinin 81. âyetinde, “Allah'ın Resûlüne muhalefet etmek için geri kalanlar (sefere çıkmayıp) oturmaları ile sevindiler; mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler; «Bu sıcakta sefere çıkmayın!» dediler. De ki: « ……… » Keşke anlasalardı!” buyrulmaktadır. Âyet mealine göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

a)    “Cehennem ateşi daha sıcaktır!”

b)    “Siz otursanız da biz savaşacağız!”

c)     “Siz ahireti dünyaya tercih mi ediyorsunuz?”

d)    “Siz Allah’ın azabından korkmuyor musunuz?”

 

 

SORU 10- Rum sûresinin 31. âyetinde, “Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, …………, müşriklerden olmayın” buyrulmaktadır. Âyet mealine göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)    Allah’tan başkasına dua ederek.

b)    Ahirete iman edin ki.

c)     Namazı kılın da.

d)    Putlara taparak.

 

SORU 11- Âl-i İmran sûresinin 31. âyetine göre, Allahu Teâlâ’nın “Kullarını sevmesi ve günahlarını affetmesi” hangi şarta bağlanmıştır?

a)    Resulüne uymaları.

b)    Kâfirleri dost edinmemeleri.

c)     Allah yolunda cihat etmeleri.

d)    Büyük günahlardan uzak durmaları.

 

SORU 12- Zariyat sûresinin 24–28. âyetlerinde, bilgin bir oğul ile müjdelenen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Hûd (a.s.).

b)    Davud (a.s.).

c)     İbrahim (a.s.).

d)    Zekeriya (a.s.).

 

SORU 13- Tâhâ sûresinin 88. âyetine göre Hz. Musa, vahiy almak için Tûr dağına gittiğinde, Samirî yaptığı buzağı heykeline İsrailoğullarını taptırmıştı. Bu esnada, “İşte bu, sizin de, Musa'nın da tanrısıdır” diyen (Samirî ve) yanındakiler, sözlerini nasıl tamamladılar?

a)    “Fakat Musa da bunu bilmiyor.”

b)    “Fakat Musa sizi kandırıyor.”

c)     “Fakat Musa bunu inkâr ediyor.”

d)    “Fakat Musa onu unuttu.”

 

SORU 14- Maide sûresinin 55. ayetinde, “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü’minlerdir” buyrulur. 56. âyette ise, galip gelecek olanlar açıklanır. Galip gelecek olanlar kimlerdir?

a)    Allah ve melekleri.

b)    Allah'ın tarafını tutanlar.

c)     Namazı kılıp, zekâtı verenler.

d)    Allah yolunda cihad edenler.

 

SORU 15- Kur'an'ı Kerim'de anne babaya iyilik yapılması ve bir hususun dışında onlara itaat edilmesi emredilmektedir. Hariç tutulan bu husus, şunlardan hangisidir? (Ankebut, 8).

a)    Evlenilecek eşin seçimi.

b)    Allah'a ortak koşmaya zorlamaları.

c)     Cihada katılma konusu.

d)    Boşanma durumu.

 

SORU 16- Alak sûresinin 6. âyetinde, “Gerçek şu ki, insan azar” buyrulur. 7. âyete göre, insanın azmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Allah’a inanmaması.

b)    Allah’ın âyetlerini kabul etmemesi.

c)     Atalarının doğru yolda olduklarını sanması.

d)    Kendini müstağni (yeterli) görmesi.

 

 

SORU 17- Cuma sûresinin 5. âyetinde, “ciltlerce kitap taşıyan merkep” benzetmesi kimler için kullanılmıştır?

a)    Tevrat ile yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenler.

b)    İncil ile yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenler.

c)     Sorumluluklarını yerine getirmeyen Müslümanlar.

d)    İlmiyle amel etmeyen ilim adamları.

 

SORU 18- Nisa sûresinin 148. âyetine göre, “Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez.” Kötü sözün açıktan söylenmesine hangi durumda ruhsat verilmiştir?

a)    Bir kişi haksızlığa uğradığında.

b)    Bir kişi ölüm tehdidi aldığında.

c)     Düşman saldırısına uğrandığında.

d)    Bir kimse, kendi malını elde edemediğinde.

 

SORU 19- Tevbe sûresinin 75. âyetine göre, bir kısım münafığın, Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine vermesi halinde yapacaklarına dair yemin ettikleri şey neydi?

a)    Tevbe edip, namazı kılmak.

b)    Sadaka verip, sâlihlerden olmak.

c)     İman edip, Peygambere yardım etmek.

d)    Fakirlik korkusu ile çocuklarını öldürmemek.

 

SORU 20- Fussilet sûresinin 34. âyeti, kötülüğe karşı nasıl davranmayı öğütler?

a)    Kötülüğe karşı hiçbir tepki vermemeyi.

b)    Kötülüğe iki misli ile karşılık vermeyi.

c)     Kötülüğü en iyi şekilde savmayı.

d)    Kötülüğe aynısıyla karşılık vermeyi.

 

SORU 21- Musa (a.s.), Yüce Allah'ın “asanı at” emrine ilk kez nerede muhatap olmuştu? (Kasas, 29–31).

a)    Firavun'un sihirbazlarıyla yarıştıklarında.

b)    Firavun’un sarayına gittiğinde.

c)     Samirî ile karşılaştığında.

d)    Tûr tarafında bir ateş görüp, oraya gittiğinde.

 

SORU 22- Maide sûresinin 59 ve 60. âyetlerinde, “De ki: Ey kitap ehli! Yalnızca Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. De ki: Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi?” dendikten sonra, durumu daha kötü olanlardan bahsedilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a)    İçlerinden, Allah’ın maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler.

b)    Allah’ın, aralarından tâğuta tapanlar çıkardığı kimseler.

c)     Allah'ın lânetlediği ve gazap ettiği kimseler.

d)    Allah’ın taşlara çevirdiği kimseler.

 

SORU 23- Tevbe sûresinin 34. âyet-i kerimesinde, haham ve rahiplerin birçoğu hangi hususlardan dolayı kınanmaktadır?

a)    Uzlete çekilerek dünya işlerine karışmamaları.

b)    İnsanların mallarını haksız yollardan yemeleri.

c)     Allah’tan başka bir takım rabler edinmeleri.

d)    İsa ve Üzeyir Allah'ın oğludur demeleri

 

SORU 24- Nisa sûresinin 114. âyetinde, “Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur” dendikten sonra, üç konudaki fısıldaşma/gizli konuşma istisna edilmiştir. Âyeti kerimeye göre aşağıdakilerden hangisi gizli konuşulması istisna edilen konular arasında yer almaz?

a)    Sadaka vermek isteyenin fısıldaşması.

b)    Bir iyilik yapmak isteyenin fısıldaşması.

c)     İlim öğrenmek isteyenin fısıldaşması.

d)    İnsanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaşması.

 

SORU 25- Bakara sûresinin 161. âyetine göre, “Allah'ın, meleklerin ve tüm lanet edicilerin laneti” kimlere yapılmaktadır?

a)    “Allah çocuk edindi” diyenlere.

b)    “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenlere.

c)     “Allah'ın eli bağlıdır” diyenlere.

d)    Kâfir olan ve kâfir olarak ölenlere.

 

SORU 26- Yunus sûresinin 12. âyet-i kerimesinde, insanın kendisine bir zarar geldiği zaman o zararın giderilmesi için çeşitli şekillerde dua ettiğinden bahsedilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi âyette belirtilen bu dua etme şekillerinden biri değildir?

a)    Secdeye kapanarak.

b)    Ayakta durarak.

c)     Yan yatarak.

d)    Oturarak.

 

SORU 27- Hâkka sûresinin 38–43. âyetlerinde Allahu Teâlâ, Kur’an’ın bir şair veya kâhin sözü olmadığını, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğini bildirmektedir. 44–46. âyetlerde belirtildiğine göre, Allah’a atfen bazı sözler uydurması halinde Peygamber’i nasıl bir tehdit beklemektedir?

a)    Dünya ve ahiret azabının tattırılması.

b)    Ebedi bir azaba uğratılması.

c)     Dünyada yardımsız bırakılması.

d)    Kıskıvrak yakalanıp, can damarının koparılması.

 

SORU 28- A’raf sûresinin 175–176. âyetlerinde kendisine âyetler verilip de onlardan sıyrılıp çıkan ve azgınlardan olan kişiyi, Allahu Teâlâ ne şekilde tasvir etmektedir?

a)      Yüksek sesle anıran eşeğe.

b)      Sırtına kitap yüklenmiş eşeğe.

c)       Dilini sarkıtıp soluyan köpeğe.

d)      Aslandan ürküp kaçan yaban eşeğine.

 

SORU 29- “Melekler nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken (onlara): “Ne işte idiniz?” diye sorduklarında, onlar ne cevap verirler? (Nisa, 97).

a)    “Bizi hidayete erdiren bir rehber gelmedi!”

b)    “Biz yeryüzünde çaresiz bırakılmıştık.”

c)     “Bize biraz mühlet verin de, Allah’a kulluk edelim.”

d)    “Kâfirler bizim iyi işler yapmamıza engel oldular.”

 

SORU 30- Hûd sûresinin 27–30. âyetlerinde haber verildiğine göre, Nuh (a.s)’ın kavmi, Hz. Nuh’a inanmak için hangi şartı ileri sürmüştür?

a)    Atalarının yoluna tabî olması.

b)    İnanmış fakir kimseleri yanından kovması.

c)     Kendilerine dünyalık menfaat sağlaması.

d)    Kendilerine bir mucize göstermesi.

 

SORU 31- Kur'an’a göre cehennemin kaç kapısı vardır? (Hicr, 44).

a)    7

b)    6

c)     8

d)    4

 

SORU 32- Nur sûresinin, 39. âyetinde Yüce Allah, inkâr edenlerin amellerini neye benzetmektedir?

a)    Yağmura doğru el açmaya.

b)    Çöldeki bir hurma ağacına.

c)     Çöldeki bir seraba.

d)    Verimsiz bir toprağa.

 

SORU 33- Kocası ölen bir mü'min kadın, yeniden evlenebilmek için ne kadar süre (iddet) beklemek zorundadır? (Bakara, 234).

a)    Dört ay on gün.

b)    Üç ay on gün.

c)     Dört ay.

d)    Üç ay.

 

SORU 34- Yusuf sûresinin 97. âyetine göre, Hz. Yakup’un gözleri açılınca oğulları ondan ne istediler?

a)    Günahlarının affı için Allah'a dua etmesini.

b)    Yusuf’un kendilerini bağışlaması için aracı olmasını.

c)     Mısır’ı terk edip baba ocağına dönmesi için Yusuf’u ikna etmesini.

d)    Kendilerinin de Mısır’a yerleşmelerine Yusuf’un izin vermesini.

 

SORU 35- Duhan sûresinin 4. âyetine göre, Kitap’ın (Kur’an’ın) indirildiği gecede (Allah tarafından) hangi iş yapılır?

a)    Melekler yeryüzüne iner.

b)    Her hikmetli iş ayrılır.

c)     Rızıklar tek tek dağıtılır.

d)    Ölecekler belirlenir.

 

SORU 36- Kehf sûresinin tamamı göz önüne alındığında, bu sûrede değinilen kıssalar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a)    Ashab-ı Kehf – Hz. Nuh ve Nuh tufanı– Musa ve İlim verilen kul - Zülkarneyn ile Ye’cüc Me’cüc

b)    Ashab-ı Kehf – Bahçe Sahipleri – Musa ve Firavun – Zülkarneyn ile Ye’cüc Me’cüc

c)     Ashab-ı Kehf – Hz. İbrahim ve kavmi – Musa ve İlim verilen kul - Zülkarneyn ile Ye’cüc Me’cüc

d)    Ashab-ı Kehf – Bahçe Sahipleri – Musa ve İlim verilen kul - Zülkarneyn ile Ye’cüc Me’cüc

 

SORU 37- Lokman sûresinin 33. âyetinde, “Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir” dendikten sonra, âyet hangi sözlerle sona ermektedir?

a)    “Şeytan, ana-babanızı, cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler.”

b)    “Öyleyse kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma.”

c)     “Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”

d)    “Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, aldatıcı (şeytan) da sizi Allah (ın affı) ile aldatmasın!”

 

SORU 38- Fetih sûresinin 29. âyetinde, “Muhammed, Allah’ın Resulüdür” dendikten sonra, O’nunla beraber olanların güzel vasıfları anlatılır. Âyette bu durum anlatılırken hangi kitaplara atıf yapılır?

a)    Kur’an ve İncil’e.

b)    Tevrat ve Kur’an’a.

c)     Tevrat ve İncil’e.

d)    Zebur ve İncil’e.

 

SORU 39- “Allah ve melekleri, Peygamber'e salât ederler” buyrulan Ahzab sûresinin 56. ayetinde, müminlerden ne yapmaları istenmektedir?

a)    Onunla birlikte hareket etmeleri ve kendilerinden öncekiler (Ehl-i Kitap) gibi davranmamaları.

b)    Ona ve eşlerine karşı sadık olup, ona itaat etmeleri.

c)     Tam bir teslimiyetle O’na salât ve selam getirmeleri.

d)    Peygamber kendilerine ne verdiyse onu alıp, neleri yasakladıysa ondan da sakınmaları.

 

SORU 40- En’am sûresinin 142. âyetinde, “Hayvanlardan yük taşıyan ve (yününden) yatak yapılanlar vardır. Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin, fakat ………… Çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır” buyrulmaktadır. Âyet mealine göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)    Şeytanı kendinize ilah edinmeyin.

b)    Şeytanın adımlarını izlemeyin.

c)     Besmele çekin ki şeytanı yemeğinize ortak etmeyin.

d)    Şeytanın sizi açlıkla korkutmasına izin vermeyin.

 

SORU 41- Nahl sûresinin 125. âyetine göre, Allah'ın yoluna davet etmenin usûlü nasıl olmalıdır?

a)    Hikmetle ve güzel öğütler vererek.

b)    Yerine göre sert tavırlar da sergileyerek.

c)     Kâfirleri asla gücendirmeyerek.

d)    İnsanların özel hayatlarına müdahale etmeyerek.

 

SORU 42- Tevbe sûresinin 42–43. âyetlerine göre Allahu Teâlâ, Peygamber Efendimizi hangi davranışından dolayı uyarmaktadır?

a)    Ele geçen esirleri vahiy gelmeden serbest bıraktığı için.

b)    İnsanları savaşmaları için teşvik etmediği için.

c)     Savaşta elde edilen ganimetleri Allah’tan vahiy gelmeden dağıttığı için.

d)    Doğrular ve yalancılar iyice belli olmadan, savaşmak istemeyenlere izin verdiği için.

 

SORU 43- Allahu Teâlâ Peygamberine, “Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme” diye uyarıda bulunur. (Tâhâ, 114). Âyetin sonunda Resûlullah (s.a.v)’den, başka ne istenmektedir?

a)    “Rabbim, benim ilmimi artır” demesi.

b)    “Rabbim, onu benim kalbime yerleştir!” demesi.

c)     Elçinin (Cebrail’in) sözüne kulak vermesi.

d)    Dudağını kıpırdatmaması.

 

SORU 44- Kur’an’daki “Mümkündür ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine mümkündür ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz…” (Bakara, 216) ilkesi, hangi sebep üzerine bildirilmiştir?

a)    İnsanların başlarına gelen musibetlerden şikâyet etmeleri.

b)    Evlenirken eş seçiminde kararsız kalınması.

c)     Savaşın farz kılınmasının hoş karşılanmaması.

d)    İnsanların daha fazla rızık istemeleri.

 

SORU 45- Mü’min sûresinin 28. âyetinde bildirildiğine göre, Firavun’a karşı Hz. Musa’ya destek çıkan ve yardım eden şahıs kimdir?

a)    Musa (a.s)’ın ailesinden mü’min biri.

b)    Firavun ailesinden mü’min biri.

c)     İnsan sûretinde bir melek.

d)    Sihirbazlardan biri.

 

SORU 46- Allahu Teâlâ tarafından İsrailoğulları’nın bir kesimine, hangi günahları sebebiyle “Aşağılık maymunlar olun!” denmiştir? (Bakara, 65).

a)    Hz. Musa’ya, “sen ve Rabbin gidip birlikte savaşın!” demeleri.

b)    Buzağıyı tanrı edinmeleri.

c)     Musa (a.s.)’dan sebze ve bakliyat türü yiyecekler istemeleri.

d)    Cumartesi günü azgınlık etmeleri.

 

SORU 47- Ahzab sûresinin 37. âyetinde, Peygamber Efendimizin yaşadığı bir olay sebebiyle geçersiz kılınan Arap geleneği aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Haram aylarda savaş yapılmaması.

b)    Evlatlıkların boşadığı eşleriyle evlenmenin haram sayılması.

c)     Hac mevsiminde hacılara yemek dağıtma âdeti.

d)    Kölelerin hürriyetlerine kavuşmaları için, onlarla yapılan anlaşma.

 

SORU 48- Mü’min sûresinin 24. âyetine göre, Firavun, Hâman ve Kârun, Hz. Musa’yı ne ile suçlamışlardı?

a)    Meczup biri olmakla.

b)    Usta bir şair olmakla.

c)     Yalancı sihirbaz olmakla.

d)    Yalancı peygamber olmakla.

 

SORU 49- Ashab-ı Kehf’in uyandırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Kehf, 19).

a)    Allah onları, “ne kadar kaldınız?” diye sormaları için uyandırdı.

b)    Allah onları, sayıları bilinsin diye uyandırdı.

c)     Allah onların üzerine bir bina yapılmasını murad etti.

d)    Allah, o gençlerin kendi katındaki dinî mertebelerinin bilinmesini istedi.

 

SORU 50- Bakara sûresinin 264. âyetinde, “üzerinde birazcık toprak bulunan ama kendisine sağanak yağmur isabet ettiği için çıplak kalan düz bir kaya” temsili verilmektedir. Bu temsil, hangi yanlış davranışı anlatmak için verilmiştir?

a)    Başa kakmak ve incitmek için hayır yapmayı.

b)    Gösteriş olsun diye namaz kılmayı.

c)     Gösteriş olsun diye oruç tutmayı.

d)    Peygamber’e itaat etmemeyi.

 

SORU 51- Fussilet sûresinin 26. âyetine göre, inkâr edenler Kur’an’ın dinlenmesini engellemek için ne tavsiye etmektedirler?

a)    Kur’an okunan ortamın terk edilmesini.

b)    Kur’an okuyanların taşa tutulmasını.

c)     Kulakların tıkanmasını.

d)    Gürültü yapılmasını.

 

SORU 52- Tevbe sûresinin 5. âyetinde Allahu Teâlâ, “Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin” buyurmakta, bazı şartları yerine getirmeleri durumunda ise, yollarının serbest bırakılmasını emretmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

a)    Tevbe etmeleri.

b)    Namazı kılmaları.

c)     Zekâtı vermeleri.

d)    Orucu tutmaları.

 

SORU 53- Bir seferden dönerken münafıklar, Muhacirlere ve dolayısıyla Peygamber’e, “eğer Medine’ye dönersek, üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır” diyecek kadar ileri gitmişlerdi. Münafıkların bu sözlerine karşılık Allahu Teâlâ izzetin (şeref/güç) kimlere ait olduğunu açıklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi, izzetin kendilerine ait olduğu belirtilen kimseler arasında yer almaz? (Münafikun, 8).

a)    Allah.

b)    Resul.

c)     Melekler.

d)    Mü’minler.

 

SORU 54- Casiye sûresinin 16–17. âyetlerine göre, kendilerine Kitap, hüküm ve peygamberlik verilen İsrailoğulları’nın ayrılığa düşme sebepleri nedir?

a)    Allah’a isyan etmeleri.

b)    Aralarındaki haset/taşkınlık.

c)     Peygamberlere isyan etmeleri.

d)    Kitap’ın âyetlerini az bir pahaya satmaları.

 

SORU 55- Allahu Teâlâ’nın “De ki: Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı?” diye sorduğu A’raf sûresinin 32. âyetine göre, zikri geçen süs ve temiz rızıklar kime tahsis edilmiştir?

a)    Bunlar dünya hayatında kâfirler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız mü’minlere mahsustur.

b)    Bunlar dünya hayatında Peygamberler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız mü’minlere aittir.

c)     Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur.

d)    Bunlar dünya hayatında muttakiler içindir. Kıyamet gününde ise tüm insanlara mahsustur.

 

SORU 56- Bakara sûresinin 195. âyetine göre, aşağıdaki eylemlerden hangisini terk etmek, mü'minlerin, “kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmaları” anlamına gelmektedir?

a)    Zorlu bir savaşa katılmayı.

b)    Allah yolunda harcamayı.

c)     Yetimleri gözetip, köle azat etmeyi.

d)    Her fırsatta İslam’ı tebliğ etmeyi.

 

SORU 57- Enbiya sûresinin 87. âyetinde, “Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!” sözleriyle pişmanlığını dile getirip, Rabbine sığınan peygamber şunlardan hangisidir?

a)    Zekeriya (a.s.).

b)    Yahya (a.s.).

c)     Eyyub (a.s.).

d)    Yunus (a.s.).

 

SORU 58- Âl-i İmran sûresinin 13. âyet-i kerimesinde bildirildiğine göre, (Bedir’de) karşı karşıya gelen iki gruptan Allah yolunda çarpışanlara, Allah’ın yardım ve desteği ne şekilde olmuştur?

a)    Kâfirler mü’minleri, kendilerinin iki misli görmüşlerdir.

b)    Müslümanlar meleklerin savaştıklarını görmüşlerdir.

c)     Mü’minlerin kalplerindeki korku giderilmiştir.

d)    Kâfirlerin içine korku salınmıştır.

 

SORU 59- Tevbe sûresinin 91. âyet-i kerimesinde açıklandığına göre, kimlerin savaşa katılmamasında bir günah yoktur?

a)    Kadınlar.

b)    Savaş için binek hayvanı olmayanlar.

c)     Evlerinde bakmaları gereken hastaları olanlar.

d)    Zayıflar-hastalar-harcayacak bir şey bulamayanlar.

 

SORU 60- Nisa sûresinin 6. âyetine göre, yetimler hangi çağa kadar (gözetilip) denenmeli ve kendilerinde akıl bakımından bir olgunlaşma görüldüğünde malları derhal kendilerine verilmelidir?

a)    Evlilik çağı.

b)    Oyun çağı.

c)     Kırk yaşı.

d)    Hak ile batılı ayırma yaşı.

 

SORU 61- Kaf sûresinin 16. âyetinde, “Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona ……… daha yakınız” buyrulmaktadır. Âyet mealine göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)    Anne, babasından.

b)    Şah damarından.

c)     Sevdiklerinden.

d)    Kendi nefsinden.

 

SORU 62- Allahu Teâlâ, akıl sahibi mü’minlerin Adn cennetlerine, sâlihlerden olan bazı yakınlarıyla birlikte gireceklerini bildirir. (Ra’d, 23). Bu yakınlar kimler olabilir?

a)    Babaları-anneleri-çocukları.

b)    Babaları-anneleri-eşleri.

c)     Babaları-eşleri-çocukları.

d)    Babaları-dedeleri-çocukları.

 

SORU 63- Âl-i İmran sûresinin 119. âyetinde, “İşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Siz bütün kitaplara inanırsınız; onlar ise, sizinle karşılaştıklarında "İnandık" derler” buyrulmaktadır. Âyete göre, kitap ehlinden bu grup, kendi başlarına kaldıklarında mü’minlere olan kinlerinden dolayı ne yaparlar?

a)    Suratlarını asarlar.

b)    Parmaklarının uçlarını ısırırlar.

c)     “Biz onlarla alay ediyoruz” derler.

d)    Gözleriyle devirecekmiş gibi bakarlar.

 

SORU 64- Kur'an’a göre, bir müşrikin yüzü hangi durumda kapkara kesilir? (Nahl, 58)

a)    Malına bir musibet geldiğinde.

b)    Putlarına hakaret yapıldığında.

c)     Bir kız çocuğu olduğu müjdelendiğinde.

d)    Kalplerinde gizlediklerini haber veren bir âyet indiğinde.

 

SORU 65- Kur'an’a göre, (boşama niyetiyle) kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden erkeklerin bekleme süreleri (en fazla) ne kadardır? (Bakara, 226).

a)    Dört ay.

b)    Üç ay.

c)     İki ay.

d)    Üç ay on gün.

 

SORU 66- İbrahim sûresinin 41. âyetinde geçen, “Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü’minleri bağışla!” duasını hangi Peygamber yapmış olabilir?

a)    İbrahim (a.s).

b)    İsmail (a.s).

c)     Süleyman (a.s).

d)    Yahya (a.s).

 

SORU 67- Yasin sûresinin 69–70. âyetlerine göre, Kur’an’ın gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Hak ile batılı birbirinden ayırmak.

b)    Kalpteki sıkıntılara şifa olması.

c)     Âlemlere rahmet olması.

d)    Diri olanları uyarmak.

 

SORU 68- Furkan sûresinin 32. âyetinde beyan edildiğine göre, inkâr edenlerin “Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi?” sorusuna, Rabbimizin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

a)    “Kolay ezberlemen için böyle indirdik.”

b)    İnsanlara kolay anlatasın diye böyle indirdik.”

c)     “Suçlularla mü’minleri ayırt etmek için böyle indirdik.”

d)    “Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle indirdik.”

 

SORU 69- A’raf sûresinin 201. âyetine göre, takvâya erenler kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda nasıl davranırlar?

a)    Yönlerini kıbleye çevirip, Allah’ı tesbih ederler.

b)    (Allah'ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.

c)     Şeytana lanet okuyup, Allah’ı zikrederler.

d)    O ortamdan uzaklaşıp, hayırda yarışırlar.

 

SORU 70- Münafikun sûresinde münafıkların bir takım özellikleri sayılarak, onların ruh hallerine dikkat çekilir. Aşağıdaki özelliklerden hangisine bu sûrenin 4 ve 5. âyetlerinde değinilmemiştir?

a)    Münafıklar, kalıplarına ve konuşmalarına bakıldığında saygın kimseler oldukları sanılır.

b)    Münafıklar her gürültüyü (söylentiyi, konuşmayı) kendi aleyhlerinde konuşuluyor sanırlar.

c)     Söz verdikleri zaman sözlerinde durmazlar.

d)    Kendilerine “Allah’ın peygamberi sizin için mağfiret dilesin” denildiği zaman büyüklük taşıyarak uzaklaşırlar.

 

SORU 71- Kehf sûresinin 80. âyetine göre, kendisine ilim ve rahmet verilen kul, erkek çocuğu niçin öldürmüştür?

a)    Gemileri gasp eden kralın eline düşüp, köle olmaması için

b)    Çocuğun mü’min olan anne ve babasının iman ve sabrını denemek için

c)     Çocuğun, mümin anne ve babasını azdırıp, küfre sürüklememesi için

d)    Kâfir olan anne ve babasının, çocuğu da küfre düşürmemesi için

 

SORU 72- Mücadele sûresinin 21. âyetinde Allah'ın hükmettiğine göre, Kendisiyle birlikte kimler galip gelecektir?

a)    Mü’min kullar.

b)    Elçiler.

c)     Cebrail ve Mikail.

d)    Melekler ve mü’min kullar.

 

SORU 73- En’am sûresinin 59. âyetine göre, gaybın anahtarlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    Allah, gaybın anahtarlarını ancak peygamberlere ve ilimde derinleşenlere verir. 

b)    Allah, gaybın anahtarlarını ancak dostlarına (evliyaya) verir.

c)     Gaybın anahtarlarını Allah dilediğine verir.

d)    Gaybın anahtarlarını Allah'tan başkası bilmez.

 

SORU 74- Muhammed sûresinin 1. âyetinde, amelleri boşa çıkacağı söylenen kişiler kimlerdir?

a)    Muhammed (a.s.v.)’e tabii olduğunu söyleyip de ibadetten yüz çevirenler.

b)    İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar.

c)     Sadıklarla beraber hareket etmeyenler.

d)    Boş sözü satın alanlar.

 

SORU 75- Hadid sûresinin 25. âyetinde, kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunduğu bildirilen şey aşağıdakilerden hangisidir?

a)    Akıl.

b)    Bilgi.

c)     Demir.

d)    Deve.

 

SORU 76- En’am sûresinin 125. âyetine göre Allahu Teâlâ, doğru yola iletmek istediği kişiye ne yapar?

a)    Ona hak ve batılı ayırt edecek bir anlayış verir.

b)    Onun kalbini İslâm'a açar.

c)     Ona rüyasında ilham eder.

d)    Onu salih insanlarla karşılaştırır.

 

SORU 77- Nisa sûresinin 79. âyeti, “Sana gelen iyilik Allah’tandır” der. Âyetin devamına göre, kişinin başına gelen kötülük kimdendir?

a)    Nefsinden/kendinden.

b)    Şeytandan.

c)     Kötü arkadaştan.

d)    Kaderinden.

 

SORU 78- Aşağıdakilerden hangisi Lut kavminin özelliklerinden biri değildir? (Ankebut, 29).

a)    Ölçü ve tartıda hile yapmak.

b)    Kadınları bırakıp, erkeklere yönelmek.

c)     Yol kesmek.

d)    Toplantılarında edepsizlik yapmak.

 

SORU 79- Duhan sûresinin 3. âyetinde, Kitap’ın (Kur’an’ın) indirildiği geceye hangi isim verilir?

a)    Kadir gecesi.

b)    Berat gecesi.

c)     Furkan gecesi.

d)    Mübarek bir gece.

 

SORU 80- “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” duasını kim yapmıştır? (Tahrim, 11).

a)    Musa (a.s.).

b)    Harun (a.s.).

c)     Firavunun hanımı.

d)    Musa (a.s.)’ın annesi.

 

SORU 81- Bir zamanlar Rabbi İbrahim’e, “Seni insanlara önder (imam) yapacağım” demişti. İbrahim (a.s.)’ın ise, “Soyumdan da yap!” diye istekte bulunmasına karşılık Cenabı Hak ona ne cevap vermişti? (Bakara, 124).

a)    “Ahdim zalimleri kapsamaz (onlara söz vermem)” dedi.

b)    “Bilmediğin bir işin ardına düşme!” dedi.

c)     “Ey İbrahim! Cahillerden olmamanı öneririm!” dedi.

d)    “Zürriyetini sana bağışlayacağım” dedi.

 

SORU 82- Hangi peygambere kavmi, “Eğer Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmezsen yahut göğe çıkıp oradan da, okuyacağımız bir kitap getirmezsen sana inanmayız” demiştir? (İsra, 92–93)

a)    İbrahim (a.s)’a

b)    Musa (a.s)’a

c)     İsa (a.s)’a

d)    Muhammed (a.s)’a

 

SORU 83- Ahzab sûresinin 4 ve 5. âyetlerinde, insanların bir takım yanlış inanışları: “Bunlar sizin dillerinize doladığınız boş sözlerdir” denilerek reddedilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi burada reddedilen yanlış cahiliye inanışlarından biri değildir?

a)    Evlatlıkların öz çocuklar gibi olması.

b)    Evlatlıkların babalıklarına nispet edilmesi.

c)     Kişinin zıhar yaptığı eşinin, kendi annesi gibi sayılması.

d)    Peygamber eşlerinin müminlerin annesi sayılması.

 

SORU 84- Yasin sûresinin 13–14. âyetlerinde, “Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz, onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar” buyrulmaktadır. Âyetlere göre, bu iki elçiyi yalanlayan kavme ne yapılmıştır?

a)    Üçüncü bir elçi daha gönderilmiştir.

b)    Aşağılık maymunlara çevrilmişlerdir.

c)     Üzerlerine taş savuran bir fırtına gönderilmiştir.

d)    Zengin ve şımarık ileri gelenlerin şah damarları kesilmiştir.

 

SORU 85- Tevbe sûresinin 113. âyetine göre, Hz. Peygamber’e ve mü’minlere, akrabaları dahi olsalar cehennem ehli oldukları açıkça belli olan müşrikler için ne yapmaları yasaklanmıştır?

a)    Savaşta ölenler için üzülmeleri.

b)    Savaşta kendilerine yardıma çağırmaları.

c)     Onlar için bağışlanma dilemeleri.

d)    Dul bıraktıkları eşlerini almaları.

 

SORU 86- Hac sûresinin 19–21. âyetlerinde, “Şu iki grup, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır” dendikten sonra, kâfirlere yapılacak cehennem azapları sıralanır. Aşağıdakilerden hangisi bu azaplar arasında yer almaz?

a)    Demir kamçılarla vurulması.

b)    Karınlarına taş doldurulması.

c)     Ateşten biçilmiş elbiseler giydirilmesi.

d)    Başlarının üstünden kaynar su dökülmesi.

 

SORU 87- Kur'an-ı Kerim, şairleri hangi konuda eleştirmektedir? (Şuara, 224–226).

a)    Allah'ı çok az anmaları.

b)    Yapmadıkları şeyleri söylemeleri.

c)     Gayb hakkında bilgi vermeleri.

d)    Haksızlık karşısında susmaları.

 

SORU 88- Maide sûresinin 27 ve 28. âyetlerinde şöyle anlatılır: “Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), "Andolsun seni öldüreceğim” deyince diğeri, ona ne cevap vermiştir?

a)    Böyle bir şeye kalkışırsa, kendisinin de karşılık vereceğini söylemiştir.

b)    Pişman olup, Allah’a tövbe etmesini istemiştir.

c)     Kardeşi kendisini öldürmek istese de, kendisinin böyle bir niyetle el uzatmayacağını söylemiştir.

d)    Kurbanının kabul edilmesi için babasını vesile/aracı  edinmesini söylemiştir.

 

SORU 89- En’am sûresinin 81. âyetinde, “Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım! Şimdi biliyorsanız (söyleyin), iki guruptan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır?” denir. 82. âyette ise, güvende olanlar ve doğru yolu bulanlar açıklanır. Bunlar kimlerdir?

a)    Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyenler.

b)    İman eden ve imanlarına zulüm/şirk bulaştırmayanlar.

c)     Başarı için Allah’ın yardımını bekleyenler.

d)    Müteşabih ayetlerin teviline yeltenmeyenler.

 

SORU 90- İsra sûresinin 37. âyetinde, “Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara erişebilirsin” sözleriyle yapılan uyarı, hangi temel ahlakî davranışı öğretmeye yöneliktir?

a)    Yeryüzünde böbürlenerek, çalım satarak dolaşmanın çirkin olduğunu.

b)    İnsanın Allah'a şirk koşması boyu ve ağırlığı ile uyumlu olması gerektiğini.

c)     İnsanın malından infak yapmamasının haksızlık olduğunu.

d)    İnsanın şeytanla dost olmasının hiçbir makul temele dayanmadığını.

 

SORU 91- Yasin sûresinin 69. âyetinde, “Biz o (Peygamber)’e ……… öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır” buyrulmaktadır. Âyet mealine göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)    Okuma yazma.

b)    Gaybın bilgisini.

c)     Şiir.

d)    Sihir.

 

SORU 92- Müddessir sûresinde kitabı sağından verilenler (ashab-ı yemin), günahkârlara hitaben, “Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?” diye sorarlar. Günahkârların bu soruya verdikleri cevaplar arasında şunlardan hangisi bulunmaz? (Müddessir, 40–47).

a)    “Biz namaz kılanlardan değildik.”

b)    “Yoksulu doyurmuyorduk.”

c)     “Ceza gününü yalanlıyorduk.”

d)    “Oruç tutmuyorduk.”

 

SORU 93- Tâhâ sûresinin 132. âyetinde Allahu Teâlâ, “Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et!” buyurmaktadır. Âyetin devamında Allah’ın bizden istemeyip, kendisinin bize vereceğini söylediği şey nedir?

a)    Sabır.

b)    Merhamet.

c)     Cesaret.

d)    Rızık.

 

SORU 94- Musa (a.s.), Mısır'lı birini öldürdükten sonra ilk önce nereye gitmişti? (Kasas, 22).

a)    Tur dağına.

b)    Medyen'e.

c)     Firavun’a.

d)    Beyt-i Makdis’e.

 

SORU 95- A’raf sûresinin 163–164. âyetlerinde anlatıldığına göre, Cumartesi günü avlanma yasağını ihlal edenlere birileri öğüt verince, içlerinden bir topluluk da “Allah'ın helâk edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir topluluğa ne diye öğüt veriyorsunuz?” demişlerdir. Buna karşı, öğüt verenlerin cevabı ne olmuştur?

a)    “Onlar, ‘bizi hiç kimse uyarmadı’ demesinler diye.”

b)    “Onların, azabı kendilerinin hak ettiğini iyice anlamaları için.”

c)     “Rabbinize mazeret beyan etmek için, bir de belki sakınırlar ümidiyle.”

d)    “Onların bir mazeretleri kalmayıp, iyice azaplarının artması için.”

 

SORU 96- Âl-i İmran sûresinin 23 ve 24. âyetlerinde Yüce Allah; “(Resûlüm!) Kendilerine Kitap'tan bir pay verilenleri (Yahudileri) görmez misin ki, aralarında hükmetmesi için Allah'ın Kitabı'na çağırılıyorlar da, sonra içlerinden bir grup cayarak geri dönüyor. Onların bu tutumları: ……… demelerinin bir sonucudur” buyuruyor. Onların bu tutumlarının sebebi olarak, âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

a)    “Bize ateş, sadece sayılı günlerde dokunacaktır.”

b)    “Biz seçilmiş, âlemlere üstün kılınmış bir milletiz.”

c)     “Ümmîlere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur.”

d)    “Cehennem bize haram kılınmıştır.”

 

SORU 97- Sâd sûresinin 24. âyetine göre Davud (a.s.), iki koyun sahibinin davalarını çözmek için kendisine başvurduklarında ortaklar hakkında nasıl bir yargıda bulunmuştur?

a)    “Ortakların tamamı zalimdir.”

b)    “Ortakların çoğu, hakka tecavüz ederler.”

c)     “Ortaklardan çok azı birbirlerinin haklarına tecavüz ederler.”

d)    “Ortaklardan çoğu, birbirlerinin haklarını korurlar.”

 

SORU 98- Tahrim sûresinin ilk âyetinde Hz. Peygamber hangi husustan dolayı uyarılmıştır?

a)    Münafıklar için istiğfar etmesi.

b)    Münafıkların cenaze namazını kılması.

c)     Eşlerinin rızasını kazanmak için Allah’ın helal kıldığı şeyi kendisine haram kılması.

d)    Bedir savaşında alınan esirleri, fidye karşılığında serbest bırakması.

 

SORU 99- Hac sûresinin 40. âyetinde bildirildiğine göre, eğer Allah, kötülük yapan bir kısım insanları, diğer bir kısım insanlarla defedip önlemeseydi neler olurdu?

a)    Manastırlar, kiliseler, havralar ve içlerinde Allah'ın ismi anılan mescidler yıkılıp giderdi.

b)    Zalimler tüm dünyaya hâkim olup, Allah’a karşı birer hasım kesilirlerdi.

c)     Mazlumların hakları gasp edilip, köle gibi çalıştırılırlardı.

d)    Zalimler, elleri altında çalıştırdıklarına, kendileriyle eşit olurlar diye haklarını vermezlerdi. 

 

SORU 100- Enbiya sûresinin 107. âyetine göre, Peygamber Efendimiz hangi amaçla gönderilmiştir?

a)    İnsanlara tâğutu reddedip, Allah'a iman etmelerini söylemesi için.

b)    Hak yoldan sapanları hidâyete erdirmesi için.

c)     Hak ile batılı birbirinden ayırması için.

d)    Âlemlere rahmet olması için.

hattabhamza:
A
Soru–1) “Ey iman edenler. Allah’a
itaat edin. Peygambere ve ……………
itaat edin. Sonra bir şeyde
anlaşmazlığa düştünüz mü Allah’a ve
ahirete gerçekten inanır müminlerseniz
hemen onu …………………………
götürün; bu hem hayırlı hem de
netice bakımından daha güzeldir.”
buyrulmuştur. (Nisâ 4/59)
Ayette boş bırakılan yerlere gelecek
ibareler aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru sırayla verilmiştir?
a) Ananıza, babanıza– Allah’a ve Rasul’e
b) Sizden olan ulu’l-emre – Allah’a ve Rasul’e
c) Allah’a ve Rasul’e – sizden olan ulu’l-emre
d) Allah’a ve Rasul’e – Sizden olan hakeme

Soru–2) En’âm Sûresi’nin 35. âyetinde
“Yapabilirsen yerin içine inebileceğin
bir tünel ya da göğe çıkabileceğin
bir merdiven ara ki onlara
bir mucize getiresin!” buyrulmaktadır.
Bu âyet Hz. Peygamber’in hangi durumunu
konu edinmiştir? (En’âm 6/35)
a) İnanmayanların alaya almasından duyduğu
sıkıntıyı
b) İnanmayanların yüz çevirmesinin kendisine
ağır gelmesini
c) İnanmayanların zulmüne karşı üzüntü
duymasını
d) İnanmayanların mucize istemesinin
doğurduğu sıkıntıyı

Soru–3)
I-Allah’a şirk koşmanızı
II-Günah işlemeyi
III-Allah hakkında bilmediğiniz şeyi
söylemenizi
IV-Haksız yere isyanı
V-Kötülüğün açığını da gizlisini de
A’raf Sûresi’nin 33. âyetinde “Deki
rabbim ancak …………………… haram
kılmıştır” buyrulmaktadır. Aşağıda
verilen şıkların doğru sıralanışı
hangisidir? (A’râf 7/33)
a) I,III,V,II,IV b) V,III,IV, II,I
c) IV,II,V,III,I d) V,II,IV,I,III

Soru–4) Allah’a ve Rasulüne karşı
savaşan ve yeryüzünde fesat
çıkarmaya çalışanların cezası Mâide
Sûresi’nin 33. âyetine göre aşağıdaki
şıkların hangisinde tam olarak
doğrudur? (Mâide 5/33)
I-Öldürülmeleri
II-Hapis edilmeleri
III-İşkence edilmeleri
IV-Asılmaları
V-İlişkinin kesilmesi
VI-Sürgün edilmeleri
VII-Elleri ve ayaklarının çaprazlama
kesilmesi
a) V-VI-II-III b) I-IV-VII-VI
c) II-VI-III-V d) III-I-VI-V

Soru–5) “Yazık bana! ……………”
(Furkan 25/28) âyetinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Keşke Kur’an’a uyanlardan olsaydım
b) Keşke geri dönmeye hakkım olsaydı
c) Keşke falancayı dost edinmeseydim
d) Keşke doğru yolda olanlardan olsaydım

Soru–6) “Ey Peygamber! İnanmış
kadınlar, sana biat etmeye geldikleri
zaman …………………………. biatlarını
kabul et ve onlar için Allah’tan
mağfiret dile. Şüphesiz Allah, çok
bağışlayandır, çok esirgeyendir.”
(Mümtehine 60/12)
Mümtehine Sûresi’nin 12. âyetinde
Hz. Peygambere biat eden inanmış
kadınların, hangi şeyler üzerine biat
ettiklerinin doğru sıralaması
aşağıdakilerin hangisidir?
I- Çocuklarını öldürmemek
II-Hırsızlık yapmamak
III- İyi ve doğru işlerde isyan
etmemek
IV-Elleri ve ayakları arasında yalan
uydurarak gelmemek
V-Şirk koşmamak
VI-Zina etmemek
a) V,IV,II,I,VI,III
b) VI,II,I,IV,III,V
c) V,II,VI,I,IV,III
d) I,V,III,IV,II,VI

Soru–7) Kur’an-ı Kerim’in en uzun
âyeti olan Bakara Sûresi’nin
282. âyetinde “Ey iman edenler! Belirlenmiş
bir süre için birbirinize borçlandığınız
vakit...” diye başlayan
âyette aşağıdaki tavsiyelerden
hangisi bulunmamaktadır?
(Bakara 2/282)
a) (Borcu) yazın
b) Bir katip (borcu) yazsın
c) (Borca karşılık) rehin alın
d) İki şahit gösterin

Soru–8) Bakara Sûresi’nin iyiliği
açıklayan 177. âyetinde aşağıdaki
şıklardan hangisi yoktur?
(Bakara 2/177)
a) Allah’a, ahirete, peygamberlere, meleklere,
kitaplara inanırlar
b) Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda
kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği
maldan harcarlar
c) Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan
geldiğine inanırlar
d) Namaz kılar, zekât verir ve antlaşma
yaptığı zaman sözlerinde dururlar

Soru–9) Beyyine Sûresi’nin 6.
âyetinde müşrikler ve ehl-i kitaptan
kâfir olanlar için aşağıdakilerden
hangisi söylenmiştir? (Beyyine 98/6)
a) Onlar her gürültüyü kendi aleyhlerine
zannederler
b) Onların kalpleri darmadağınıktır
c) Onlar Müslümanların en büyük
düşmanlarıdırlar
d) Onlar yaratılmışların en şerlileridirler

Soru–10) Zuhruf Sûresi’nin 21. ve 22.
âyetine göre inkâr edenlere “Yoksa
bundan önce onlara bir kitap verdik
de ona mı tutunuyorlar?” dendiğinde
ne cevap verdiler?
(Zuhruf 43/21-22)
a) Biz daha önce atalarımıza verilen kitaba
uyarız dediler
b) Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk,
bizde onların izinde gidiyoruz derler
c) Biz herhangi bir kitaba uyacak değiliz
derler
d) Biz ne atalarımıza verilene ne de bize
verilen hiçbir kitaba uymayız derler

Soru–11) Yahudiler ve Hıristiyanlar
Mâide Sûresi’nin 18. âyetine göre
Allah’a ne isnâd etmektedirler?
(Mâide 5/18)
a) Meleklerin Allah’ın kızları olduğunu
b) Hz. İsa’nın O’nun oğlu olduğunu
c) Allah’ın oğulları ve sevgilileri olduklarını
d) O’nun Meryem oğlu Mesih olduğunu

Soru–12) Bürûc Sûresi’nin 8. âyetinde,
hendeğe atılarak yakılan bazı
kimselerden bahsedilmektedir.
(Bürûc 85/8)
Bu kişilerin öldürülme nedeni ne
olarak açıklanmıştır?
a) Dinlerini değiştirmeleri
b) Peygambere inanmaları
c) Sadece Allah’a inanmış olmaları
d) Yeryüzünde fesat çıkarmaları

Soru-13) Leyl Sûresi’nin 6. âyetinde
“Her kim (malından) verir, kendini
korur ve …………… biz de onu en kolaya
kolayca ulaştırırız.” buyrulmaktadır.
(Leyl 92/6)
Ayette boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yalan da söylemezse
b) En güzeli tasdik ederse
c) Namaz kılıp zekât verirse
d) Emanetlere riâyet ederse

Soru-14) “(Allah Şeytana dedi ki:)
Senin kullarım üzerinde hiçbir
hakimiyetin yoktur. ……………..”
âyetinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(Hicr 15/42)
a) Ancak seni dost edinenler müstesna
b) Ancak ihlâslı kullarım müstesna
c) Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna
d) Ancak iman eden kullarım müstesna

Soru–15) “Müminler, müminleri
bırakıp da kâfirleri dost edinmesin.
Kim bunu yaparsa, artık onun Allah
nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak
……………… başkadır. Allah, kendisine
karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor.
Dönüş yalnız Allah’adır.” Âl-i İmrân
Sûresi’nin 28. âyetinde boş bırakılan
yerde hangi ruhsat verilmektedir?
(Âl-i İmrân 3/28)
a) Kâfirlerle yaptığınız antlaşmalar
b) Kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden
sakınmanız
c) Kâfirlerden komşu olduklarınız
d) Kâfirlerden ticari ilişkileriniz olanlar

Soru-16) Nisa Sûresi’nin “Allah’ın
âyetlerinin inkâr edildiğini işittiğiniz
zaman başka bir söze geçmedikleri
müddetçe ……….……... Aksi halde
……..…..……” mealindeki 140.
âyetinde boş bırakılan yerlere hangi
ibâreler gelmelidir? (Nisâ 4/140)
a) Onlarla savaşın – Zarara uğrarsınız
b) Onlara yumuşak davranın – Günahkâr
olursunuz
c) Onlarla oturmayın – Onlar gibi olursunuz
d) Onlara Allah’ın âyetlerini anlatın – Mesul
olursunuz.

Soru–17) Nuh Sûresi’nin 6. ve 7.
âyetlerinde Nuh kavminin
özelliklerinden bahsedilmektedir.
(Nuh 71/6-7)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
Nuh kavminin özelliklerinden biri
değildir?
a) Kulaklarını tıkadılar, davetten kaçtılar
b) Elbiselerine bürdüler, kulaklarını tıkadılar
c) Direndikçe direndiler, kibirlendikçe
kibirlendiler
d) Seni taşlarız ya da buradan süreriz dediler

Soru-18) En’âm Sûresi’nin 154. âyetinde
“Sonra biz Musa’ya, iyilik
yapanların üzerinde (nimetimizi)
tamamlamak, her şeyi açıklamak,
hidâyete erdirmek ve rahmet etmek
maksadıyla ……...... verdik. Umulur ki
Rablerine kavuşacaklarına inanırlar.”
buyrulmaktadır. (En’âm 6/154)
Âyette boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kitabı b) Hikmeti
c) İhsanı d) Dokuz âyeti

Soru–19) Hadîd Sûresi’nin 13. âyetine
göre, Cehenneme giren zümrelerden
birisi mü’minlerden nur isteyecektir.
(Hadîd 57/13)
Bu zümre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşrikler b) Münafıklar
c) Mücrimler d) Zalimler

Soru-20) “İman edip de Allah yolunda
……………… ve ……………… edenler,
(muhacirleri) barındıran ve
………………. edenler var ya, işte
gerçek ………………… onlardır. Onlar
için mağfiret ve bol rızık vardır.”
buyrulmaktadır. (Enfâl 8/74)
Boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a) hicret-yardım-cihad-müminler
b) müminler-hicret-yardım-cihad
c) hicret-cihad-yardım-müminler
d) müminler-cihad-hicret-yardım

Soru-21) “İnsanlar içerisinde iman
edenlere düşmanlık bakımından en
şiddetli olarak …………... ile
……………….. bulacaksın. Onlar içinde
iman edenlere sevgi bakımından en
yakın olarak da ………………….
diyenleri bulacaksın.” (Mâide 5/82)
Âyette boş bırakılan yerlere gelmesi
gereken ibareler hangi şıkta doğru
sıralanmıştır?
a) Yahudiler–müşrikler-“Biz Hıristiyanlarız”
b) Putperestler–kâfirler-“Biz Yahudileriz”
c) Yahudiler-müşrikler-“Biz Allah’ın sevgili
kullarıyız”
d) Hıristiyanlar-Yahudiler–“Biz de İnanıyoruz”

Soru–22) Fetih Sûresi’nin 17.
âyetinde savaşa katılmak zorunda
olmayanlar zikredilmiştir. (Fetih 48/17)
Aşağıdakilerden hangisi bu âyette
zikredilmemiştir?
a) Körler b) Sağırlar
c) Topallar d) Hastalar

Soru–23) Yûnus Sûresi’nin 11.
âyetine göre, şayet Allah insanlara
hayra hemen kavuşmak istedikleri
gibi şerri de acelece verseydi ne
olurdu? (Yûnus 10/11)
a) Ömürleri kısa olurdu
b) Ecelleri bitirilmiş olurdu
c) Sahip oldukları nimetleri kaybederlerdi
d) Sonrakilere ibret olurlardı

Soru-24) Fussilet Sûresi’nin 3.
âyetinde: “(Bu), ………….. bir kavim
için, âyetleri Arapça okunarak
açıklanmış bir kitaptır.”
buyurulmaktadır. (Fussilet 41/3)
Boş bırakılan yeri aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğru olarak
tamamlar?
a) Düşünen b) İnanan
c) Anlayan d) Bilen

Soru–25) Rûm Sûresi’nin 22. âyetine
göre dillerimizin ve renklerimizin
farklı olması nasıl algılanmalıdır?
(Rûm 30/22)
a) Allah’ın nimeti b) Allah’ın âyeti
c) Allah’ın lütfu d) Allah’ın inâyeti

Soru-26) “Her kim de zikrimden yüz
çevirirse, ….…..……… ve ……………
haşrederiz.” Tâ Hâ Sûresi’nin 124.
âyetinde boş bırakılan yerlere hangi
ifadeler gelmelidir? (Tâ Hâ 20/124)
a) Ona kalbi huzursuzluk veririz, onu
fasıklarla birlikte
b) Allah da ondan yüz çevirir, onu şimal
ashabıyla birlikte
c) Onu nimetlerimizle şımartırız, onu
fasıklarla birlikte
d) Onun sıkıntılı bir hayatı olacak, onu
kıyamet günü kör olarak

Soru–27) Bakara Sûresi’nin 91.
âyetine göre “kendilerine Allah’ın
indirdiğine iman edin” denilince
Yahudiler bu emre nasıl karşılık
vermişlerdir? (Bakara 2/91)
a) Babalarımızın dini bize yeter
b) Sefihler/beyinsizler gibi mi iman edeceğiz?
c) Biz mucizelere inanırız
d) Biz sadece bize indirilmiş olana iman
ederiz

Soru–28) Nisa Sûresi’nin 35. âyetine
göre, ailede karı-kocanın arası açılırsa
ya da açılmasından korkulursa önce
hangi yola başvurulur? (Nisâ 4/35)
a) Erkeğe karısını boşamaması tenbih edilir
b) Aileyi kurtarması için kadın uyarılır
c) Erkeğin ve kadının ailelerinden birer
hakem seçilir
d) Talakın Allah’ın hoşuna gitmediği
hatırlatılır

Soru–29) Maide Sûresi’nin 6. âyetinde
Allah bizden abdest almamızı veya
teyemmüm etmemizi istemektedir.
Âyete göre aşağıdakilerden hangisi
Allah’ın bu emrinin sebeplerinden
birisi değildir? (Mâide 5/6)
a) Allah tertemiz olmamızı istemektedir
b) Allah şükretmemizi istemektedir
c) Allah korunmamızı istemektedir
d) Allah üzerimizdeki nimetini tamamlamak
istemektedir

Soru–30) Enfâl Sûresi’nin 28.
âyetinde inananlar için “fitne” olarak
beyan edilen şeyler nelerdir?
(Enfâl 8/28)
a) Mallar ve çocuklar
b) Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve
adam öldürmek
c) Şirk ve nifak
d) Kumar ve fuhuş

Soru-31) “Her şeyin …………….. yalnız
bizim yanımızdadır. Biz onu ancak
belli bir ölçüyle indiririz.” (Hicr 15/21)
Hicr Sûresi 21. âyetinde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Bilgisi b) Kayıtları
c) Hazineleri d) Haberleri

Soru-32) “O gün, zalim kimse ellerini
ısırıp şöyle der: ……………………….”
(Furkan 25/27).
Âyette boş bırakılan yere
aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?
a) Keşke iman edip, bu azap içinde
olmasaydım
b) Keşke o peygamberle birlikte bir yol
tutsaydım
c) Keşke şeytanı dost edinmeseydim
d) Keşke şefaat edecek kimsem olsaydı

Soru–33) Yunus Sûresi’nin 18.
âyetine göre kendilerine ne yarar
sağlayan nede zarar verebilen şeylere
kulluk edenler, nasıl bir gerekçe ileri
sürüyorlardı? (Yunus 10/18)
a) Bunlar Allah katında bizim
şefaatçilerimizdir
b) Bunlarla biz Allah’a yakınlaşacağız
c) Biz atalarımızdan hep böyle gördük
d) Bunlar bizim kurtarıcılarımızdır

Soru–34) Aşağıdakilerden hangisi
Fâtır Sûresi 40. âyetinde Allah’a ortak
koşulan varlıkların gerçek ilah
olamayacaklarına dair dile getirilen
gerekçelerden değildir? (Fâtır 35/40)
a) Yerde herhangi bir şey yaratmış
olmamaları
b) Göklerin yaratılmasında hiçbir etkilerinin
olmaması
c) Onlara bir kitap verilmiş de bir delile
dayanıyor olmamaları
d) Onlara şefaat izni verilmiş olmaması

Soru-35) Zümer Sûresi’nin 60. âyetinde
Allah (c) Peygamber’e (s)
hitaben: “Kıyamet günü, Allah’a karşı
yalan söyleyenlerin ……… görürsün.”
buyurmuştur. (Zümer 39/60)
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Yüzlerinin kapkara olduğunu
b) Pişmanlık içinde olduğunu
c) Başlarının eğik olduğunu
d) Suçluluk duygusu içinde olduğunu

Soru-36) Hicr Sûresi’nin 23. âyetinde
“Şüphesiz biz ……….. ve her şeye biz
varis oluruz.” buyrulmaktadır.
(Hicr 15/23)
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Diriltir ve öldürürüz
b) Yaratır ve rızık veririz
c) Görür ve biliriz
d) Nimet verir ve hesaba çekeriz

Soru–37) Allah (c) birçok âyette iman
edenlerin özelliklerini beyan ederek,
bu özelliklere sahip olmak için çaba
sarf etmemizi istemektedir. Bu
bağlamda Enfal Sûresi’nin 2. âyetinde
iman edenlerin hangi özellikleri dile
getirilmektedir? (Enfâl 8/2)
a) Yalnızca Allah’a ibadet eder ve yalnızca
O’ndan yardım dilerler
b) Allah’ın adı anıldığında kalpleri titrer,
âyetleri okunduğunda imanları artar,
yalnız Rablerine güvenirler
c) İnfakta bulunur, nefsinin tutkularından
korunurlar
d) Allah’a ve Rasulüne iman ederler ve Allah
yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad
ederler

Soru-38) “De ki: Göklerde ve yerde,
Allah’tan başka kimse gaybı bilmez.
…................................” (Neml 27/65)
Âyette boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de
bilmezler
b) Ve gaybın bilgisi, ancak Allah katındadır
c) Ve sanki sen gaybı biliyor musun da
senden soruyorlar
d) Ve Allah, gaybı size bildirecek değildir

Soru–39) Bakara Sûresi’nin 226.
âyetine göre, kadınlara
yaklaşmamaya yemin eden erkekler
kaç ay sonra eşlerine dönerler?
(Bakara 2/226)
a) Dört ay b) Üç ay
c) İki ay d) Bir ay

Soru–40) En’âm Sûresi’nin 82.
âyetine göre güvende ve doğru yolda
olanlar ancak kimlerdir? (En’âm 6/82)
a) İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm
bulaştırmayanlar
b) İnanıp da namazlarını dosdoğru kılanlar
c) İnanıp da hayır işlerinde birbirleriyle
yarışanlar
d) İnanıp da salih amel işleyenler

Soru–41) Aşağıdakilerden hangisi
Felak Sûresi’nde kendisinden Allah’a
sığınılan şeylerden biri değildir?
(Felak 113/1-5)
a) İnsanların kalplerine vesvese veren cin ve
insanların şerrinden
b) Karanlığın şerrinden
c) Hased edenlerin şerrinden
d) Düğümlere üfleyenlerin şerrinden

Soru-42) Rum Sûresi’nin 30. âyetinde
“………………. İşte dosdoğru din
budur” buyrulmaktadır. (Rûm 30/30)
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Yalnız Allah’a iman etmek
b) Allah nezdinde tek din İslamdır
c) Allah’a ve ahiret gününe inanmak
d) İnsanları ona göre yarattığı fıtrat

Soru–43) Kamer Sûresi’nin 18-20.
âyetlerinde bahse konu olan
Peygamberin helak olan kavminin adı
nedir? Ne ile cezalandırılmışlardır?
(Kamer 54/18–20)
a) Âd kavmi - Dondurucu rüzgâr
b) Semud kavmi - Korkunç bir ses
c) Nuh kavmi - Suda boğulmaları
d) Âd kavmi - Tufan

Soru–44) Âl-i İmrân Sûresi’nin
133. âyetinde, “Rabbinizin bağışına
ve takva sahipleri için hazırlanmış
olup genişliği gökler ve yer kadar olan
cennete koşun!” buyrulmuştur. 134.
âyette bu takva sahiplerinin
özellikleri verilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu âyette
geçen özelliklerden değildir?
(Âl-i İmrân 3/133-134)
a) Bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar
b) Öfkelerini yutarlar
c) İnsanları affederler
d) Gecelerini kıyam ve secde ile geçirirler

Soru-45) Maide Sûresi’nin 112.
âyetine göre Havariler, “Ey Meryem
oğlu İsa, Rabbin bize gökten
donatılmış bir sofra indirebilir mi?”
dediği zaman Hz. İsa ne cevap
vermiştir? (Mâide 5/112)
a) Elbette, onun her şeye gücü yeter
b) Onun bu sofrayı indirmeye gücünün
yetmeyeceğini mi düşünüyorsunuz?
c) İman etmiş kimseler iseniz Allah’tan
korkun
d) İman etmiş kimseler iseniz böyle bir soru
sormamalısınız

Soru–46) Bakara Sûresi’nin 22. âyetinde
“Yeri size bir yaygı, göğü tavan
yapan O’dur. Gökten su indirerek,
onunla size rızık olsun diye çeşit çeşit
ürünler çıkardı. Artık bunu bile
bile ...........................................”
buyrulmaktadır. (Bakara 2/22)
Âyette boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) günah işlemeyin
b) Allah’a şirk koşmayın
c) namazı terk etmeyin
d) peygambere karşı gelmeyin

Soru–47) Bakara Sûresi’nde
kendilerine “yeryüzünde fesat
çıkarmayın” denilen kimselerin, bu
uyarıya karşı verdikleri cevap
aşağıdakilerden hangisidir?
(Bakara 2/11)
a) ‘Biz Allah’ın emirlerini uyguluyoruz’ derler
b) ‘Biz atalarımızın üzerinde bulunduğu dine
uyarız’ derler
c) ‘Biz ancak doğru yolu göstericileriz’ derler
d) ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler

Soru-48) En’âm Sûresi’nin 50. âyetinde
anlatıldığı üzere, inkârcıların
olağanüstülük beklentilerine karşılık
Peygamber “Ben size Allah’ın
hazineleri benim yanımdadır
demiyorum. Ben gaybı da bilmem.
Size ‘ben bir meleğim’ de demiyorum”
diyor. (En’âm 6/50)
Peygamberimizin onlara söylediği ne
idi?
a) Ben sadece sizin gibi bir insanım
b) Ben sadece uyarıcı ve müjdeciyim
c) Ben sadece bana vahyolunana uyarım
d) Benim görevim sadece tebliğ etmektir

Soru-49) Nâzi’ât Sûresi’nin 46.
âyetine göre kıyamet gününün ne
zaman kopacağını soranların kıyameti
gördüklerinde dünyada ……….. kadar
kaldıklarını zannedecekleri belirtilmiştir.
(Nâzi’ât 79/46)
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Sadece bir gün veya günün bir kısmı
b) Çok az bir süre
c) Sadece gündüzün bir saati
d) Sadece bir akşam vakti veya kuşluk
zamanı

Soru–50) “Sana ne iyilik gelirse
Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse
……………… dir. (Ey Muhammed) Seni
insanlara bir Peygamber olarak
gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.”
(Nisâ 4/79)
Nisâ Sûresi’nin 79. Âyetinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) O da Allah’tandır b) Kaderindendir
c) Şeytandandır d) Nefsindendir

Soru–51) İsra Sûresi’nin 44. âyetine
göre kimler Allah’ı tespih eder?
(İsrâ 17/44)
a) Yeryüzünde hareket eden tüm varlıklar
b) Bütün canlılar
c) Cinler insanlar ve melekler
d) Yedi gök, yer ve bunların içindekiler

Soru–52) Nûr Sûresi’nin 45. âyetine
göre Yüce Allah (c) bütün canlıları
hangi maddeden yarattı? (Nûr 24/45)
a) Topraktan b) Sudan
c) Toprak ve sudan d) Annelerinden

Soru–53)”Kim Allah’a karşı yalan
uydurandan daha ………. olabilir?”
Hûd Sûresi’nin 18. âyetinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir? (Hûd 11/18)
a) Zalim b) Kâfir
c) Müşrik d) Nankör

Soru–54) A’raf Sûresi’nin 26.
âyetinde “Ey Âdemoğulları, biz sizin
ayıp yerlerinizi örtecek bir giysi ve
size süslenecek elbise yarattık.
………….… elbisesi, işte o daha
hayırlıdır. Bu, Allah’ın âyetlerindendir.
Umulur ki öğüt alıp düşünürler.”
buyrulmaktadır. (A’raf 7/26)
Âyette boş bırakılan yer
aşağıdakilerden hangi kelime ile
tamamlanmaktadır?
a) İman b) Amel
c) Takva d) Haya

Soru-55) Bakara Sûresi’nin 111. âyetinde
“Dediler ki, ............. başka kimse
cennete giremeyecek; Bu onların
kuruntusudur” buyrulmaktadır.
(Bakara 2/111)
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Mümin ve Müslümanlardan
b) Yahudilerden ve iman edenlerden
c) İman edenlerden ve Hıristiyanlardan
d) Yahudi veya Hıristiyanlardan

Soru-56) Aşağıdakilerden hangisi
Fâtır Sûresi’nin 19–22. âyetlerinde
inananlarla inanmayanların bir
olmadığı açıklanırken kullanılan
temsillerden değildir? (Fâtır 35/19–22)
a) Görenle görmeyenin bir olmaması
b) Karanlıkla aydınlığın bir olmaması
c) Dirilerle ölülerin bir olmaması
d) Cinlerle meleklerin bir olmaması

Soru–57) “Allah’tan bir yol gösterici
olmaksızın …..………….. uyandan daha
sapık kim olabilir?” (Kasas 28/50)
Kasas Sûresi’nin 50. âyetinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Atalarının dinine
b) Putlara
c) Kendi hevesine
d) Şeytana

Soru-58) Hicr Sûresi’nin 99. âyetinde
“……………… kadar rabbine kulluk et”
buyrulmaktadır. (Hicr 15/99)
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Allah hükmünü verinceye
b) Sana yakin gelinceye
c) Tevben kabul oluncaya
d) Allah’ın azabı gelinceye

Soru-59) Mutaffifîn Sûresi’nin 29-32.
âyetlerinde, kâfirlerin dünyada iken
iman edenlere güldükleri, onlarla alay
ettikleri, “bunlar sapıtmışlar”
dedikleri anlatıldıktan sonra, 33.
âyette “halbuki onlar …………..” diye
başlayan bir itiraza yer verilmiştir. Bu
itiraz aşağıdakilerden hangisidir?
(Mutaffifîn 83/33)
a) Kendileri sapıtmışlardı
b) Ne söylediklerinin farkında değildiler
c) Cehenneme odun olacaklardır
d) Müminleri denetleyici olarak
gönderilmediler

Soru–60) Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Musa’ya peygamberlik verildiğinde
çekinerek dile getirdiği endişelerden
birisi değildir? (Kasas 28/33-34)
a) Geçmişte öldürme olayına karıştığı için
Firavun tarafından öldürülmek
b) Düzgün konuşamamak
c) Yalanlanmak
d) Taşa tutulmak

Soru-61) “Allah size emanetleri
mutlaka ……….. vermenizi ve insanlar
arasında hükmettiğiniz zaman ………..
… hükmetmenizi emreder. Allah size
ne güzel öğütler veriyor. Cenab-ı Hak
kesinlikle her şeyi işitmekte ve her
şeyi görmektedir.” (Nisâ 4/58)
Nisâ Sûresi’nin 58. âyetinde boş
bırakılan kısımları sırasıyla
doldurunuz?
a) Sahiplerine – Kitapla
b) Ehline - Kuran ve sünnetle
c) Ehline - Adaletle
d) Yetkili kişilere - Vahiyle

Soru 62) Lokman Sûresi’nin 12–19.
âyetlerine göre, aşağıdakilerden
hangisi/hangileri Lokman’ın oğluna
vasiyetleri arasında yer almamaktadır?
(Lokman 31/12–19)
I- Namaz kılmak
II- Zekât vermek
III- Sesini alçaltmak
IV- Bilmediği şeyin ardına düşmemek
V- İnsanları küçümsememek
a) Yalnız IV b) IV ve V
c) II ve IV d) Yalnız II

Soru–63) Meryem Sûresi’nin 90. ve
91. âyetlerinde, “gökleri çatlatacak,
dağları yerle bir edecek” hangi
iddiadan bahsedilmektedir?
(Meryem 19/90-91)
a) Allah’tan başkasına ilahlık yakıştırmaları
b) Meleklerin Allah’ın kızları olduğunu
söylemeleri
c) Rahman’a çocuk isnad etmeleri
d) Allah’a ve peygamberine iftira atmaları

Soru-64) Âl-i İmrân Sûresi’nin 35.
âyetinde geçen “ ..………. şöyle
demişti: ‘Rabbim! Karnımdakini azatlı
bir kul olarak sırf sana adadım.
Adağımı kabul buyur. Şüphesiz
(niyazımı) hakkıyla işiten ve
(niyetimi) bilen sensin’.”
(Âl-i İmrân 3/35)
Bu duayı kim yapmıştır?
a) Hz. Musa’nın annesi
b) Hz. Meryem
c) Hz. İsmail’in annesi
d) İmran’ın karısı

Soru–65) A’râf Sûresi’nin 22. âyetinde
“Böylece onları aldatarak
düşürdü. Ağacın meyvesini tattıkları
anda ise ayıp yerleri kendilerine
beliriverdi ve üzerlerini cennet
yapraklarından örtmeye başladılar. (O
zaman) Rableri kendilerine seslendi:
“Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş
miydim? Ve şeytanın sizin
…………………… olduğunu söylememiş
miydim?” buyrulmaktadır. (A’râf 7/22)
Âyette boş bırakılan yer
aşağıdakilerden hangi kelime grubu
ile tamamlanmaktadır?
a) “gerçekten apaçık bir düşmanınız”
b) “için apaçık bir aldatıcı”
c) “yüzünüzden kovulmuş, lanetlenmiş biri”
d) “vesveseciniz”

Soru–66) Zümer Sûresi’nin 73. âyetinde:
“Rablerine karşı gelmekten
sakınanlar da toplu olarak cennete
sevk edilirler. Cennete vardıklarında
oranın kapıları açılır ve cennet
bekçileri onlara şöyle der:
…………………………” (Zümer 39/73)
Bu âyetin devamı aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Size selam olsun! Tertemiz olarak geldiniz.
Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin.
b) Dilediğiniz kadar burada esenlikle kalmak
üzere hoş geldiniz, girin firdevs cennetine.
c) Siz gerçekten kurtuluşa erenlerden
oldunuz, girin na’im cennetine, orada sizin
için sonsuz bir hayat var.
d) Siz gerçek kazananlardan oldunuz, sizin
için adn cenneti var, dilediğiniz kadar
kalın.

Soru–67) Nisa Sûresi’nin 160 ve 161.
âyetlerinde belirtildiği üzere
“Yahudilere daha önceleri helal
kılınan bazı şeylerin sonradan haram
kılınmasının” sebepleri hangileridir?
(Nisâ 4/160-161)
a) Hz. İsa’yı öldürdük demeleri, Allah’ın
âyetlerini inkâr etmeleri
b) Zulmetmeleri, birçok kimseleri Allah
yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları
halde faiz almaları
c) Buzağıyı tanrı edinmeleri, verdikleri
sözden dönmeleri
d) Hz. Meryem’e iftira atmaları, Hz. Musa’dan
Allah’ı kendilerine açıkça göstermesini
istemeleri

Soru–68) Hac Sûresi’nin 32. âyetine
göre, Allah’ın hükmüne saygı
göstermek, aşağıdaki hangi terimle
daha iyi ifade edilebilir? (Hac 22/32)
a) İbadet b) Huşu
c) Takva d) Teslim olmak

Soru–69) Ankebût Sûresi’nin 53.
âyetine göre, Allah’ın azabı zalimlerin
başına nasıl gelir?
(Ankebût 29/53)
a) Belirli alametlerle
b) Uzun bir süreçte
c) Ansızın
d) Yavaş, yavaş

Soru–70) İbrahim Sûresi’nin 7. âyetinde
“Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer
şükrederseniz, elbette size (nimetimi)
artıracağım. Eğer ……… ederseniz, hiç
şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye
bildirmişti.” buyrulmaktadır
(İbrahim 14/7)
Âyette boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Cimrilik b) Kötülük
c) İsyan d) Nankörlük

Soru–71) Bakara Sûresi’nin 257.
âyetinde “Allah, inananların dostudur,
onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
İnkâr edenlere gelince, onların
dostları da ………………., onları
aydınlıktan alıp karanlığa götürür.
İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar
orada devamlı kalırlar.”
buyrulmaktadır. (Bakara 2/257)
Âyette boş bırakılan yere hangisi
gelmelidir?
a) Şeytandır b) Nefistir
c) Tağuttur d) Münafıklardır

Soru–72) Tevbe Sûresi’nin 119.
âyetinde yüce Allah müminlere
aşağıdaki gruplardan hangisiyle
birlikte olmayı emrediyor?
(Tevbe 9/119)
a) Salihlerle b) Doğrularla
c) Müminlerle d) Peygamberlerle

Soru–73) Nisâ Sûresi’nin 69. âyetinde
Rabbimiz, Allah’a ve Rasulüne itaat
edenleri lütufta bulunduğu kimselerle
arkadaş edeceğini söylemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu âyette
bahsedilen arkadaş gruplarından
değildir? (Nisâ 4/69)
a) Evliyaullah
b) Sıddıklar
c) Şehitler ve salih kişiler
d) Peygamberler

Soru–74) Mâide Sûresi’nin 112. âyetine
göre havariler Hz. İsa’dan,
Allah’tan bir mucize olarak ne
istemesini talep etmişlerdir?
(Mâide 5/112)
a) Hastaları iyileştirmesini
b) Ölüleri diriltmesini
c) Gökten donatılmış bir sofra indirmesini
d) Asasını yılana dönüştürmesini

Soru-75) Bakara Sûresi’nin 23. âyetinde,
Peygamberimize indirilen
Kur’an konusunda şüpheye düşenlere
meydan okunarak “öyleyse siz de
………………. getirin” buyrulmuştur.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir? (Bakara 2/23)
a) Onun benzeri on sûre
b) Onun benzeri bir sûre
c) Onun benzeri bir âyet
d) Onun benzeri on âyet

Soru–76) Ankebût Sûresi’nin 50.
âyetinde Peygamberimiz için “ona
Rabbinden mucizeler indirilmeli değil
miydi?” diyenlere, aynı sûrenin 51.
âyetinde Allah Teâlâ nasıl cevap
vermiştir? (Ankebût 29/50-51)
a) Öncekiler mucizeleri yalanlamasaydı size
de indirilirdi
b) Mucizeler Allah’ın yanındadır
c) Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş
olmamız onlara yetmez mi?
d) Kendilerine peygamber göndermiş
olmamız onlara yetmez mi?

Soru–77) Beled Sûresi’nin 11–17.
âyetlerinde insanoğlunun sarp yokuşu
(akabe) aşamadığından bahsedilmiş
ve bu sarp yokuş için;
A- Köle azad etmek
B- Açlık gününde yakını olan bir
yetimi yahut aç açık yoksulu
doyurmak
C- İman edip sabrı ve merhameti
tavsiye etmek
D- Allah yolunda cihad etmek
gibi tanımlar yapılmıştır. Bu âyetlere
göre sarp yokuşun doğru tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
(Beled 90/11–17)
a) A, B ve D b) Yalnız C
c) A, B ve C d) B, C ve D

Soru–78) Enfâl Sûresi’nin 22.
âyetinde “Allah katında yaratıkların
en kötüsü” olarak hangi insan grubu
anılmaktadır? (Enfâl 8/22)
a) Aklını kullanmayan sağır ve dilsizler
b) Şirk koşanlar ve inkârcılar
c) Yahudiler ve Hıristiyanlar
d) Allah hakkında yalan uyduranlar

Soru–79) Nur Sûresi’nin 31. âyetine
göre kadınlar ziynetlerini kimlere
gösteremez? (Nur 24/31)
a) Kocalarının oğullarına
b) Kız kardeşlerinin oğullarına
c) Kocalarının babalarına
d) Amcalarının oğullarına

Soru-80) Rum Sûresi’nin 36. âyetinde
“İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda
…………… Şâyet kendi yaptıklarından
ötürü başlarına bir fenalık gelse ….…..
….” buyrulmaktadır. (Rum 30/36 )
Âyette boş bırakılan yerlere doğru
sırayla aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Âyetlerimiz karşısında tuzak kurarlar –
ümitsiz ve nankör olurlar
b) Yüz çevirerek yan çizerler – ümitsizliğe
düşerler
c) Sevinirler – ümitsizliğe düşerler
d) “Rabbim bana verdi bana” derler – Rabbim
bana ihanet etti derler

Soru–81) Mâide Sûresi’nin 89. âyetine
göre kasıtlı olarak yapılan yeminlerin
keffareti olarak aşağıdakilerden
hangisi sayılmamaktadır?
(Mâide 5/89)
a) On fakiri yedirmek
b) On fakiri giydirmek
c) Bir köle azat etmek
d) On gün oruç tutmak

Soru-82) Âl-i İmrân Sûresi’nin 55.
âyetinde “Allah buyurmuştu ki:
Ey ....………….! Seni vefat ettireceğim,
seni nezdime yükselteceğim, seni
inkâr edenlerden arındıracağım ve
sana uyanları kıyamete kadar
kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra
dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman
ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında
aranızda ben hükmedeceğim.“
buyrulmaktadır. (Âl-i İmrân 3/55)
Bu âyette hitap edilen peygamber
kimdir?
a) Hz. Musa b) Hz. İbrahim
c) Hz. Muhammed d) Hz. İsa

Soru-83) “Hayır rabbine yemin olsun
ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda
seni hakem yapmadıkça, sonra da
içlerinde hiçbir tereddüt taşımaksızın
tam bir teslimiyette senin hükmüne
uymadıkça ………………...” (Nisâ 4/65)
Yukarıdaki âyeti tamamlayan ibare
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cennete giremezler
b) Allah onları affetmez
c) İman etmiş olmazlar
d) Kâmil mü’min olamazlar

Soru-84) Nahl Sûresi’nin 28. âyetinde
“Kendilerine haksızlık ederlerken
meleklerin canlarını aldıkları kimseler:
….….…… diyerek teslim olurlar.
Şüphesiz Allah sizin yaptıklarınızı çok
iyi bilendir.” (Nahl 16/28)
Âyette boş bırakılan yeri
tamamlayınız?
a) Biz inkâr etmiyorduk
b) Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk
c) Biz ortak koşmuyorduk
d) Biz iman etmiştik

Soru-85) Nahl Sûresi’nin 25. âyetinde
“Kıyamet günü kendi günahlarını tam
olarak taşımaları ve bilgisizce
saptırdıkları kimselerin günahlarından
da bir kısmını yüklenmeleri için (öyle
derler) …………………” (Nahl 16/25)
Boş bırakılan yeri aşağıdakilerin
birisiyle tamamlayınız?
a) Kâfirler için cehennemde şiddetli azap
hazırladık
b) Onlar için alevli ateş vardır
c) Bak ki, yüklenecekleri şey ne kötüdür
d) Allah kullarına asla zulmetmez

Soru–86) Hicr Sûresi’nin 2. âyetine
göre, kâfirler zaman zaman neyi arzu
ederler? (Hicr 15/2)
a) Çok uzun yaşamayı
b) Müslüman olmayı
c) Geri döndürülmeyi
d) Allah’ı görmeyi

Soru–87) Abdestin farzlarının
bahsedildiği Mâide Sûresi’nin 6. âyetine
göre Cenab-ı Allah bizim ne
zaman abdest almamız gerektiğini
emrediyor? (Mâide 5/6)
a) Kur’an okuyacağımız zaman
b) Namaz kılmaya kalktığımızda
c) Tavaf yapacağımız zaman
d) Camiye girdiğimizde

Soru–88) Âl-iİmrân Sûresi’nin 49.
âyetinde “O, İsrailoğullarına bir elçi
olacak (ve onlara şöyle diyecek): Size
Rabbinizden bir mucize getirdim.
…………………………” buyrulmuştur.
(Âl-iİmrân 3/49)
Bu âyette Hz. İsa’ya verilen hangi
mucizeden bahsedilmemektedir?
a) Çamurdan bir kuş Sûreti yapması ve ona
üfleyince Allah’ın izniyle canlandırması
b) Allah’ın izniyle körü ve anadan doğma
alacayı iyileştirmesi
c) Allah’ın izniyle ölüleri diriltmesi
d) Allah’ın izniyle gökten sofra indirmesi

Soru-89) Furkan Sûresi’nin 68. âyetinde
“Yine onlar ki, …………., ………….
ve ………… . Bunları yapan günahı(nın
cezasını) bulur.” buyrulmaktadır.
(Furkan 25/68)
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangileri gelmelidir?
a) Zina etmezler, faiz yemezler ve adam
öldürmezler.
b) Allah ile beraber başka ilah edinmezler,
haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar
ve zina etmezler.
c) Allah’a şirk koşmazlar, kul hakkı yemezler
ve zina etmezler.
d) Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar, kul
hakkı yemezler ve tartıda hile yapmazlar.

Soru–90) Nûr Sûresi’nin 59. âyetine
göre ergenlik çağına girmiş olan
çocuklar, ailenin diğer fertlerinin
odasına hangi vakitlerde izinsiz
olarak girebilirler? (Nûr 24/59)
a) Sabah namazından sonra
b) Öğle uykusundan sonra
c) Yatsıdan önce
d) Hiçbir vakit

Soru–91) Mücadele Sûresi’nin 3. ve 4.
âyetlerinde “Kadınlardan zıhâr ile
ayrılmak isteyip de sonra
söylediklerinden dönenlerin karılarıyla
temas etmeden
önce ..................” buyrulmaktadır
(Mücadele 58/3-4)
Bu iki âyette zıhar keffareti
anlatılmakta olup, aşağıdakilerden
hangisi zıhar keffareti değildir?
a) Bir köleyi hürriyete kavuşturmaları
b) Aralıksız iki ay oruç tutmaları
c) Atmış fakiri giydirmeleri
d) Atmış fakiri doyurmaları

Soru-92) Nahl Sûresi’nin 98. âyetinde
“………... kovulmuş Şeytan’dan Allah’a
sığın” buyrulmaktadır. (Nahl 16/98)
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Abdest aldığın zaman
b) Bir işe karar verdiğin zaman
c) Kur’an okuduğun zaman
d) Rabbine dua edeceğin zaman

Soru–93) Kasas Sûresi’nin 59. âyetine
göre; Rabbimiz, bir toplumu helak
etmeme hususunda hangi şartı
bildirmiştir? (Kasas 28/59)
a) O topluma mesajını ulaştıracak bir
peygamber göndermedikçe
b) O toplumda iyi insanlar bulunduğu
müddetçe
c) O toplum azgınlık etmedikçe
d) O toplum kendi durumlarını
değiştirmedikçe

Soru–94) En’âm Sûresi’nin 14.
âyetinde Hz. Peygamber kendisine
hangi konuda bir ilk olmasının
emredildiğini söylüyor? (En’âm 6/14)
a) Namaz kılanların ilki olması
b) Müslümanların ilki olması
c) Hayır işlerinde koşanların ilki olması
d) Allah’a yakın olanların ilki olması

Soru-95) Tevbe Sûresi’nin 113.
âyetinde aşağıdaki fiilerden hangisi
Peygambere ve müminlere
yakışmayan bir özellik olarak
zikredilmiştir? (Tevbe 9/113)
a) Namazı geciktirmeleri, kazaya bırakmaları
b) Cemaat içinde kulağa fısıldamaları
c) Yakınları olsa bile Allah’a ortak koşanlar
için af dilemeleri
d) Mecliste yer açın dendiğinde yer
açmamaları

Soru–96) Ankebut Sûresi’nin 65.
âyetine göre, tehlike içinde yüzen
gemide yolculuk yapanlar tehlikeden
kurtulmak için yalnız Allah’a
sığınırlar. Tehlike geçince bunların bir
kısmının tavrında ne gibi değişiklikler
olur? (Ankebut 29/65)
a) Yalnız Allah’a dua ederler
b) Hayatlarını gözden geçirirler
c) Namazlarını terk ederler
d) Allah’a şirk koşmaya başlarlar

Soru–97) Hûd Sûresi’nin 40. âyetinde
Nûh aleyhisselama gemiye alması
söylenenler, aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
(Hûd 11/40)
a) Her hayvandan ikişer tane ve ailenden
inananları
b) Her hayvandan ikişer tane, aileni ve
inananları
c) Her canlıdan bir çifti, aleyhinde hüküm
verilenler hariç aileni ve inananları,
d) Aleyhinde söz söylenenler hariç aileni ve
inananları

Soru–98) Nisâ Sûresi’nin 136. âyetinde
iman esaslarından bazıları sayılmaktadır.
Bu âyette zikredilmeyen
iman esası hangisidir? (Nisâ 4/136)
a) Allah’a iman
b) Meleklere iman
c) Kitaplara iman
d) Kader ve kazaya iman

Soru–99) Âl-i İmrân Sûresi’nin 123.
âyetinde Allah Peygamber Efendimizin
yapmış olduğu savaşlardan
bir tanesinin isminden bahsetmektedir.
(Âl-i İmrân 3/123)
Bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bedir b) Uhud
c) Hendek d) Mûte

Soru–100) Mü’min Sûresi’nin 59.
âyetinde: “Kıyamet günü mutlaka
gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur.
Fakat insanların …………….”
buyrulmaktadır. (Mü’min 40/59)
Boş bırakılan yeri aşağıdaki şıklardan
hangisi en uygun şekilde
tamamlamaktadır?
a) Çoğu buna inanmazlar
b) Çoğu bunu bilmezler
c) Çoğu bundan gafildir
d) Çoğu bunu düşünmezler
- 16 -

hattabhamza:
cevap anahtarı yakında

Navigasyon

[0] Mesajlar