Kur'an'da Hz.Adem (as) -1

<< < (2/2)

duaekseni:
Bismillah !

1. EY İNSANLAR! Sizi bir tek can(lı)dan yaratan, ondan eşini var eden 1 ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Kendisi adına birbirinizden [haklarınızı] talep ettiğiniz Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun ve bu akrabalık bağlarını gözetin. Şüphesiz Allah, üzerinizde daimî bir gözetleyicidir.


1 Klasik müfessirlerin çoğu, nefs terimine yüklenen pek çok anlam içerisinden -can, ruh, akıl, canlı varlık, canlı, insan, şahıs, kimlik (şahsî kimlik anlamında), insanlık, hayat özü, temel ilke ve diğerleri- “insan”ı tercih ederler ve bu terim ile burada Hz. Âdem'in kasdedildiğini kabul ederler. Ama Muhammed Abduh bu yorumu reddeder (Menâr IV, 323 ve diğerleri.) ve onun yerine, insan soyunun ortak kökenini ve kardeşliğini vurguladığı için (ki yukarıdaki ayetin amacı da budur) “insanlık” karşılığını tercih eder; ayrıca bunu Hz. Âdem ile Havva'nın yaratılması konusundaki Kitâb-ı Mukaddes'in tasvirlerine yersiz şekilde bağlamaz. Nefs'i bu bağlamda “canlı” olarak çevirmemin mantığı da aynıdır. Zevcehâ (“eşi”) ifadesine gelince, zevc (“bir çift”, “çiftten biri” veya “bir eş”) terimi, canlı varlıklarla ilgili olarak bir çiftin veya bir ikilinin hem erkek hem de dişi tarafı için kullanıldığından, insanlarla ilgili olarak da hem kadının eşini (kocasını), hem de kocanın eşini (karısını) ifade eder. Râzî'nin naklettiğine göre, Ebû Müslim “Ondan (minhâ) eşini yarattı” ibaresini, “Onun kendi cinsinden (min cinsihâ) eşini (karşı cinsini) yarattı” anlamında yorumlar ve böylece Muhammed Abduh'un yukarıda işaret edilen görüşünü destekler. Minhâ'nın lafzen, “ondan” şeklinde çevrilmesi, metin ile uyumlu olarak, her iki cinsin “bir tek canlıdan” türetildiği biyolojik gerçeğini yansıtır.

Muhammed Esed Meal ve açıklaması

++++++

Araplara inen Kur’an onların dili olan Arapça olarak nazil olmuştur.

Arapçanın dil özelliği;
Erkeklere hitap eden bir yapıya sahiptir.Yani dilin yapısı erildir.

Örneğin;
Bir salonda bin tane kadın olsa, bir tek erkek olsa ve orada bir konferans veriliyor olsa ve o konferansın dili Arapça olsa;

Hitap şekli Ey müminler (mümin= eril bir kelimedir) olur.
Eğer bizzat kadınları ilgilendiren bir konudan bahsedilecekse hitap Ey Mümineler olur(mümine= dişil bir kelimedir.)

Bunu Kur’an’da çok sık görürüz.
Örneğin;
Ey Müminler! Namazı ikame edin, orucu tutun, zekâtı verin emri;
Her ne kadar erkek hitaplı (müminler=eril dir.hitap mümineler=dişil şeklinde değildir) olsa da hiçbir inananın aklına burada hitap erkeklere demek ki namaz, oruç, zekât vs emirler erkeklere biz hanımlar zikredilmiyor biz bundan muafız gelmez.
Kur'an direk kadınları ilgilendiren,onların cinsiyetlerinden dolayı ayrıca hitap edilmesi bir durum/hüküm varsa "kadınlar" şeklinde hitap edir.

Yukarıda ki ayeti kırık meal çerçevesinde incelemeye çalışırsak;
Nefs: Soluk, nefes alıp veren, soluk alıp veren, can(lı) yaratık demektir.(Başka anlamları da var ancak ayet örgüsü içinde uygun olan karşılığı)

Müennes =dişil bir kelime.(Dikkat! Cinsiyet belirten “DİŞİ” değil)
Yani; Pencere=dişil bir kelime, Yeryüzü=dişil bir kelime
        Kapı=Eril bir kelime olup bunlar nasıl erkek veya kadın( yani insanın cinsiyetini ayır edici özellikler) kapsamında anlaşılmaz ise NEFS’de aynı özellikte bir kelimedir.

Ya Eyyühannasuttegu Rabbekum= Ey bütün insanlık ailesi ! Rabbinizden sakının/çekinin/korkun.
Ellezihalaqakum= O (rab ki)sizi yaratandın.
Min= …den,dan
Nefsin vahidetin (Sıfat tamlaması) = Tek bir nefisten (Vahidin= müzekker/ eril gelmemiş, vahidetin=müennes/dişil gelmiş)

Yani buraya kadar” Ey bütün insanlık ailesi Rabbinizden sakının/korkun. O sizi bir tek neftsen yaratandır” olarak okuyabiliriz ayeti.

Dikkat edersek” Nefsi  Vahidetin”i kelimenin dişil özelliğinden dolayı “Sizi bir tek dişi nefsten/can(lı)dan yaratandır” diye okumadık/anlamadık.

Tıpkı yukarda verdiğim kapı,pencere,yeryüzü örnek kelimelerinde olduğu gibi.

Zevc=  çift anlamına gelir. Hem erkek için hem kadın için kullanılır.
Ve halaqa= ve yarattı
Minha=ondan (Buradaki “ha” müenneslik “ha” sı yani dişiden)
Zevceha=(onun) eşini (yine burada ki “ha” müenneslik=dişil eki)
Ve besse= yaydı,çoğalttı,üretti
Min= den,huma=iki kişi (hem erkek hem dişi için kullanılır) bu ayeti düz cümle olarak yazarsak= iki kişiden
Ricalen=erkekleri, kesiran= pek çok(Pek çok erkekleri)
Ve nisaen= ve kadınları

Sanırım buraya kadar bizi aydınlatacak bilgiler yeterli.

Şimdi burada dikkat edersek
-Nefs; Kelimesi kendisi dişil/müennes bir kelime
-“ha” işaret zamiri dişilik /müenneslik  zamiri
“ha” dişillik zamirlerinin tamamı dişil bir kelime olan Nefs’e gidiyor/işaret ediyor.(minha,zevceha)
“Nefsin Vahidetin” deki kapalı “ta” yine dişilik “ta” sı

Tüm bunlara rağmen Nisa 1. ayeti” Ey bütün insanlık ailesi! Rabbinizden korkun, O (Rab ki) sizi bir tek dişi can(lı) /nefsten yaratandır. O’ndan da( Dişi Can(lı) dan/ Nefs’ten) de eşini ve ikisinden pek çok erkekleri ve kadınları yaydı üretti çoğalttı.” Diyebilirmiyiz?

HAYIR! Diyemeyiz. Çünkü buradaki tüm müennes ve müzekker kelimeler tamamen Arapça Dilinin erkeklere hitap eden bir yapıya ait özelliğinden kaynaklanmaktadır. Yani dilin yapısı erildir.

 Ama şunu diyebiliriz; yıllarca bu özellik bilerek yada bilmeyerek, çoğu zamanda yetişilen ortam, sosyal çevre,gelenek,adetler,örfe bağlı olarak erkek eksenli bir DİN oluşturularak ne acıdır ki neredeyse kadınların cennete bile sokulmayacağı bir durum oluşturulmuştur.

Diyorum ki:Eğer ilk yaratık erkek olsa idi ve Allah Nisa 1. ayette bunu belirtmek isteseydi gerekli eril kelimeyi kullanırdı.

Nisa 1 ayetini günümüz de ulaşılan bilgi ve teknoloji çerçevesinde düşündüğümde benim aklıma şöyle bir şey geliyor:

Rabbimizin burada erkek yada dişi diye belirtmediği “Nefsi Vahide” belki bir hücre olabilir.
İnsanın yaratılış evresine ilişkin tüm ayetleri düşündüğümüzde “adının anılmaya değmeyen çok uzun bir süre “ (insan Suresi)  geçtikten sonra ruh üfürülmesi/bilinç/şuur/irade verilmesi evresine kadar geçen bir süre mevcut. Hani sıkça sorulan “Adem’in çocukları kardeşti. Bir biriyle mi evlendiler?insanlar nasıl çoğaldı’” diye
İşte bu Nefsi Vahide döneminde eşeysiz üreme olabilir mi? Daha sonraki ondan pek çok erkek ve kadınlar çoğalttı, üretti, yaydı ayeti bu çerçevede değerlendirilebir mi? Bu gün tıpta gelinen noktada Dişi veya Erkeğin canlı bir hücresinden klonlama/kopyalama yöntemiyle yapılan üreme tekniği.(Allahualem)

Tüm bu yazdıklarım Rabbimin düşünmezmisiniz? çerçevesinde akıl nimetini doğru kullanabilme gayretinden ibarettir.

Yoksa tüm ayetler karşısındaki tavrım” İşittim,itaat ettim.Rabbim emrin başım üstüne”
Hani bazılarının yaptığı gibi
- “ Vayyy! Beni erkeğin kaburga kemiğinden mi yarattı?” yaklaşımı değil. İster Erkeğin kaburgasından yaratsın, ister tırnağından, ister ağaç kabuğundan.

O ki en güzel şekilde yaratıp, tesviye eden, terbiye edendir. Yaratmasının her haline elhamdülillah. Emirlerinin tamamı başım üstüne.

Selam ve dua ile..

(-Kısıtlı bir zamanda yazdım. Noksanlıklarım olabilir.
—Yukarda ki makalenin Hz.Adem ilk insanmıydı bölümünü lütfen daha dikkatli okuyabilirmiyiz?)
-Esas ayette üzerinde düşünüp durulması gereken nokta gözden kaçırılıyor.Allah'ın iman sebebi kıldığı ,bize yetecek kadan bilgiyi verdiği nokta üzerinde didik didik yapıtığımız araştırmayı ayetin ikinci bölümünde

".....Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Kendisi adına birbirinizden [haklarınızı] talep ettiğiniz Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun ve bu akrabalık bağlarını gözetin. Şüphesiz Allah, üzerinizde daimî bir gözetleyicidir. " yapmıyoruz.


erbaiin:
ademin yaratılan ilk insan olmadığını sölemeniz ezber bozan bir iddia,delil gösterdiğiniz ayetlerin yorumu bana pek  doyurucu gelmedi,biraz daha izah edermisiniz.

duaekseni:
Rabbimin selamı rahmeti üzerinize olsun
Değerli erbain kardeşim.

ademin yaratılan ilk insan olmadığını sölemeniz ezber bozan bir iddia, delil gösterdiğiniz ayetlerin yorumu bana pek  doyurucu gelmedi, biraz daha izah edermisiniz.

Demişsiniz.

Bu konu aslında “Kadın erkeğin kaburga kemiğinden mi yaratıldı ?” başlıklı fikir teatisinin yapıldığı başka bir bölümden burada devam etti. Amacım tartışmayı buraya çekmek değildi.

Prof.İsmail Yakıt’ın bir kitabının özeti niteliğindeki yazıyı ayrı bir başlık altında astım ki Kur’an’da Hz.Adem (as) bağlamında insallığın belli başlı tüm konuları burada bulunsun ve okumak isteyen kardeşlerim diğer taraftaki tartışmalar arasında kaynamadan istifade etsinler içindi.

Yukarıdaki makalenin tamamına katıldığım söylenemez. Mesele namazdaki iki secdeye getirilen açıklama gibi.

Abdulhamit Bey kardeşim makalenin altında bir not düştüğü için cevapsız bırakmış olmamak düşüncesiyle kendi açıklamamamı altına astım.

Aşağıdaki linkte yaptığım açıklama ile bu başlık altındaki açıklamamı birlikte okursanız sanırım( inşallah umuyorum ki) ne demek istediğimi anlatabilmiş olurum.

http://www.islamidusunce.net/forum/index.php?topic=6175.0

Son olarak şunu ekleyeyim. Yanılgımız hep ilk yaratılışla yani ilk canlının yaratılışıyla, insanların “Yeryüzünün Halifeleri” kılınışı arasında geçen süreyi atlayıp, sanki yaratılır yaratılmaz halifeler kılınmışlar gibi algılamamızdan kaynaklanıyor sanırım.

İlk yaratılışta hiçbir şekilde özel isim olarak Adem geçmez.Ve ilk yaratılanın bir erkek olduğu, ondanda bir kadının (yani erkeğin eşi olan kadının) yaratıldığı bilgisi yoktur.

Şöyle ki;

İnsanın topraktan-sudan(maddeden) yaratılış: Hicr 26-29,Sad 71,Saffat 11,Müminun 12-14, Enbiya 30, Furkan 54,Mürselat 20, Nur 45,Hacc 5,Mümin 67, Kehf 37, Secde 7 vd

Aşama aşama yaratılması: Nuh 14 vd

Önce yaratılmış sonra düzen içinde biçim verilmesi: İnfitar 6-8, Abese 19 A’la 2…

İlk yaratılıştan sonra ki eşeysiz üreme yani eşin yaratılması Nisa 1, Zümer 6, Araf 189

Duyma,görme,duygu/bilinç fonksiyonlarının verilmesi Secde 9 Nahl 78 Mülk 2-3 Araf 11 Müminun 78

Eşeyli üreme (Erkek ve Kadının birleşmesinden) Necm 45-46 Abese 19

İnsanın değersiz olduğu çok uzun bir zaman (dehr) devam eden dönemi : İnsan 1-2

Ruhun üfürülmesi (bilinç şuur irade verilmesi) : Sad 72 Hicr 29 Secde 9

Ve yeryüzünün halifeleri kılınması: Bakara 30-34

Çok yüzeysel olarak birkaç ayetle örnek verdiğim ayetlerden anlaşılıyor ki (ya da ben öyle anlıyorum) insan Adem/Ademoğulları oluncaya kadar epey bir süre geçmiş. Ve birçok aşamalardan geçmiş. Aman sakın yanlış anlaşılmasın “EVRİM” geçirmiş demiyorum.

Hani yeryüzü ve gökyüzünün yaratılışındaki 6 aşama benzeri.

Kaldı ki ilk yaratılan Erkek olsa ne olur,kadın olsa ne olur!Ne tür bir üstünlük sağlayacak?Benim için gerekli bir bilgi olsa idi Rabbim açıkça " Erkeği önce yarattım,ondan da eşi olan kadını yarattım" derdi.Bu kadar açıkça belirtilmediğine göre demek bu kadarını bilmemizi dilemiş.Önemli olan takvadaki üstünlüktür.

Aranıza muhabbeti,sevgiyi koydum.Birbirinizin örtüleri kıldım'ı açıkça belirtmiş olduğu emirlerine uyup eşlerin birbirine zulüm etmemesi sevip sayması, Rabbini razı edecek doğrultuda salih nesiller yetiştirmesidir aslolan.

Benim anladığım budur. En doğrusunu Allah bilir.

Dua ile..

maxpayna:
adem ilk insan mı ilk ademoğlumu sorusu tefsir sohbetlerinde  konuşurken karşımıza çıkmıştı.

bakınız : http://www.islamidusunce.net/forum/index.php?topic=5535.msg36903#msg36903

abdulhamit:
İLK YARATILAN İNSAN ADEM (AS) DIR. KURANDAKİ AYETLERİN HEPSİ BU GÖRÜŞÜ İFADE EDER.

 KURAN, ADEMDEN ÖNCE VAR OLAN İNSAN VEYA İNSAN TOPLULUKLARINDAN HİÇ BAHSETMEZ. ADEMDEN ÖNCE YARATILAN İNSAN OLSAYDI KESİN BAHSEDERDİ. DİYE DÜŞÜNÜYORUM

BU KONUDA YAPILAN YORUMLAR SADECE ŞAHSİ GÖRÜŞTEN ÖTEYE GEÇMEZ. YORUMLARA DAYANAK ARARSANIZ KARŞINIZA KOSKOCA BİR EVRİM TEORİSİ ÇIKAR Kİ, SONUÇTA DİNİNİZİ DAHİ SİZE İNKAR ETTİREBİLİRLER.

NOT: BU KONU İLE İLGİLİ BİR KONU BAŞLIĞI AÇIYORUM. BU KONUDAKİ İDDALARA VE YAZAR GÖRÜŞLERİNE ORADAN CEVAB VERECEĞİM. İDDANIZI KANITLAYAN AYET VARSA LÜTFEN BU BÖLÜMDE TARTIŞALIM

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa